Foreslår nye regler for prisutdeling

Ved tildelingen av Kultur- og Frivillighetsprisene i fjor ble det vedtatt at rådmannen skulle legge fra forslag til endringer i statuttene for de to hedersprisene Malvik kommune deler ut.

Dette for å få en mer ryddig prosess ved nominering og tildeling av de to kommunale prisene.

Mandag 17.oktober skal formannskapet behandle forslag til nye statutter for Malvik kommunes Kulturpris og Frivillighetspris.

Det foreslås endringer i statuttene for Malvik kommunes kulturpris og frivillighetspris. Endringene går ut på at virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd og Malvik kulturråd selv kan foreslå kandidater, mulige kandidater unntas offentlighet og kun vinnere offentliggjøres etter at formannskapet har fattet vedtak. Gjeldende statutter sier at Formannskapet selv kan nominere kandidater. Dette er foreslått tatt ut, skriver virksomhetsleder Kultur, Arve Renå i sitt saksfremlegg.

I tråd med politiske signaler foreslåes det at formannskapet ikke lenger skal kunne fremme egne forslag på kandidater. Aktuelle kandidater til de to prisene skal ikke offentliggjøres og de skal unntas offentlighet.

Det er fortsatt formannskapet som skal gjøre vedtak om tildeling, og det er bare prismottakerne som blir offentliggjort.

 

Malvik kommunes kulturpris og frivillighetspris er to hedersutmerkelser som det skal være en stas å bli tildelt. Virksomhet kultur, Malvik idrettsråd og Malvik kulturråd mener derfor at en foreslått justering av statuttene vil øke formålet med tildelingen.

Både det at kandidater blir vurdert før innstilling, og at foreslåtte kandidater unntas offentlighet. Slik det har vært nå, så har media presentert foreslåtte kandidater på forhånd, og som i noen tilfeller at ingen av de foreslåtte kandidatene er «funnet verdig» å motta pris.

At det blir kun vinneren som offentliggjøres blir både mer ryddig og prinsipielt riktig både av hensyn til kandidater, vinnere og utdeler, heter det i saksfremlegget for de forslåtte endringene.