Bygger opp overskudd

I henhold til Malvik kommunes økonomireglement legger rådmannen frem regnskapsrapporten etter 2. tertial til politisk behandling.

Formannskapet i Malvik får mandag framlagt tallene etter 2.tetial (1.1.-31.08.2016) som viser at kommunen vil gå med ett overskudd. Dette gjør dermed kommunen i stand til å avsette midler til dekning av ekstraordinære utgifter knyttet til pågående erstatningssak og ressurskrevende tjenester.

12,5 millioner i overskudd

Formålet med regnskapsrapporten og gjennomgangen er å gi et bilde på den økonomiske situasjonen og anslått utvikling for hele budsjettåret. Dette danner et utgangspunkt for å vurdere behov for å iverksette eventuelle tiltak og å foreslå nødvendige budsjettrevisjoner.

I den foreliggende rapporten har rådmannen tydeliggjort sammenhengen mellom vedtatt budsjett og en prognose for resultat ved årets slutt. Med bakgrunn i regnskapsutviklingen til og med 2. tertial i år er rådmannens vurdering at den underliggende aktiviteten er godt innenfor vedtatt budsjett.

Samtidig er det god grunn til å anta at finansieringspostene i sum blir høyere enn budsjettert.

Rådmannens vurdering er at regnskapsresultatet i 2016 kan bli positivt med et overskudd på anslagsvis 12,5 millioner kroner, før det gjennomføres eventuelle budsjettkorreksjoner.

Ballanse i rammeområdene

Rammeområdene områdene oppvekst, tekniske tjenester, eiendomsservice, kirkelig fellesråd, folkevalgte, kontrollutvalg, revisjon, rådmannen med støttefunksjoner forventes å gå i ballanse.

Økning i antall ressurskrevende tjenester innenfor området Helse og velferd medfører økte kostnader. På den annen side har rammeområdet fått økte tilskuddsmidler som må ses i sammenheng med disse kostnadene. Bosetting av flere flyktninger medfører også økte kostnader innen rammeområdet. Samlet sett forventes rammeområdet å gå i balanse inneværende år.

Setter av penger til erstatningssak

Økonomisjef Randi Grøndal sier i sitt saksframlegg at hun vurderer at den samlede aktiviteten i kommunen er i tråd med de økonomiske rammer slik de er gitt i vedtatt budsjett for 2016.

Dette indikerer at den omstilling som er igangsatt synes å virke. Samtidig har finansieringspostene utviklet seg noe bedre enn budsjettert.

Totalt sett anslås derfor regnskapet i 2016 å kunne bli 12,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette gjør dermed kommunen i stand til å avsette midler til dekning av ekstraordinære utgifter knyttet til pågående erstatningssak og ressurskrevende tjenester.

Rådmannen anbefaler også at kommunestyret benytter muligheten for å dekke inn underskuddet fra 2015 allerede i år. Dette vil gi større økonomisk handlingsrom i 2017.