Har brukt e-skatten feil

Kontrollutvalgets sekretariat mener rådmannens oppfølging og rapportering i forhold til forutsetninger knyttet til innføring av eiendomsskatt, ikke har vært god nok. 

Kontrollutvalget har konstatert at alle forutsetninger for kommunestyrevedtak om innføring av eiendomsskatt ikke er innfridd.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å sende saken videre til kommunestyret. Hvorvidt dette bør skje i form av ordinær sak eller referatsak kan avklares i kontrollutvalgets møte 17.oktober.

Rådmannen har orientert om bruken av eiendomsskatten og har bekreftet at alle forutsetninger som lå til grunn i kommunestyrets vedtak i 2013 ikke var fulgt opp. Rådmannen redegjorde i møte med Kontrollutvalget at den økonomiske situasjonen vært krevende i Malvik kommune, og derfor har eiendomsskatten også vært med på å dekke renter og avdrag på flere bygg enn de som nevnes i vedtaket fra kommunestyret i 2013.

Vedtakk fra Kommunestyremøtet 16.12.2013:

» Eiendomsavgiften skal kun gå til nyinvesteringer i økonomiplan som sykehjemsplasser HOBOS, omsorgsboliger VIBOS, barnehage Sandfjæra, barnehage Vikhammer, ny ungdomsskole Hommelvik, og ny Vikhammer ungdomsskole m/kulturbygg.

Malvik kommune skal sende ut årlig oversikt til alle huseiere og næringsdrivende som blir belastet eiendomsavgift. På denne måten kan alle følge med på hvor store inntekter avgiften får, og hvor mye som til enhver tid er nedbetalt på nevnte byggeprosjekter. Det skal være et årlig regnskap som viser inntektene fra eiendomsavgiften og nedbetalingene a forannevnte nyinvesteringer. Nevnte regnskap skal utstedes til alle husstander i Malvik kommune årlig.»

Kontrollutvalget vedtok  å be rådmannen om skriftlig tilbakemelding innen 07.09.16 om hvordan rådmannen har fulgt opp forutsetningene i vedtak knyttet til innføring av eiendomsskatt.

Er brukt til drift

Rådmannen har i brev til kontrollutvalget datert 23.9.16 redegjort for bruken av eiendomsskatten.

Videre har rådmannen opplyst at manglende oppfølging av vedtak om at en oversikt over bruken av eiendomsskatten skal sendes alle husstander og næringsdrivende årlig, skyldes at dette ble ressurskrevende.

Kommunestyret har gjennom nytt vedtak ved behandling av regnskap for 2015 den 20.6.16, funnet enklere og billigere løsninger for å orientere om bruken av eiendomsskatt.

Sekretariatet forholder seg til oppgitte tall i rådmannens notat. Det opplyses i notatet at eiendomsskatten er brukt til flere bygg enn det som nevnes i vedtaket fra 2013.

Dette gjelder Vikhammer – og Sveberg skoler, som ble ferdigstilt i henholdsvis 2009 og 2011. Dette er før økonomiplanperioden 2014-2017, men er i rådmannens notat satt opp med kr 11,6 mill.

Av samlet eiendomsskatt per 31.12.2015 på kr 25,7 mill er kr 12,4 mill brukt på formålsbygg som er satt i gang etter 1.1.2014. Det resterende beløp på kr 13,3 mill forutsettes å ha gått til drift.

Erkjenner at kommunestyret ikke er informert

Kontrollutvalgssekretariatet mener det klart fremgår av vedtak i kommunestyret i 2013 at eiendomsskatten skal brukes på nye formålsbygg.

Sekretariatet mener det er klart at fremtidig rapportering av bruken av eiendomsskatt må skje på bakgrunn av avdrag og renter på formålsbygg igangsatt etter 1.1.14. Kostnader på kr 11,6 mill for Vikhammer – og Sveberg skoler, skal ut fra sekretariats forståelse av kommunestyrets vedtak, ikke inngå i beregningene.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon er at rådmannen erkjenner at kommunestyret burde fått tilbakemelding, og dermed hatt mulighet til å vurdere vedtaket fra 2013 på et langt tidligere tidspunkt.

Dette er viktig formelt, men også i forhold til omdømme, da saken har engasjert innbyggere i stor grad.

Videre er det viktig at rådmannen ved fremtidig rapportering av bruk av eiendomsskatt rapporterer i forhold til forutsetningene som ligger i gjeldende vedtak. Sekretariatet konkluderer ut fra rådmannens brev med at kr 13,3 mill av netto eiendomsskatt for perioden 2014-2015, per utgangen av 2015, ikke er brukt til formålsbygg igangsatt i økonomiplanperioden 2014-2017.