Får nytt do

Kommunestyret har bestemt at Rådmannen skal se på muligheten for å etablere et toalettilbud ved turområdet på Stavsjøen.

Det var under siste kommunestyremøte at de folkevalgte enstemmig vedtok å be rådmannen se på muligheten for å etablere et nytt toalett ved Stavsjøen.

Spørsmål til ordføreren

Det var representanten Eva Lundemo (Høyre) som hadde reist en interpellasjon om saken som førte til vedtak i kommunestyret. Hun pekte på at det tidligere fantes toalettforhold ved Stavsjøen, noe som dessverre ikke eksisterer lengere.

– Jeg mener kommunen her bør å ta ansvar å bygge opp sanitærforholdene på nytt. Ikke sikkert det mest hensiktsmessige er å sette det opp der det tidligere har stått, men jeg er sikker på at kommunen sitter med kompetanse i henhold til en eventuell planlegging selv, sa Lundemo i sin interpellasjon.

Lundemo pekte videre på at hele området bør holdes i god stand.

– På kommunens hjemmeside står det at Malvik kommune håper enda flere av våre innbyggere blir fristet til å ta turen til Stavsjøen. For å oppnå dette mener jeg at området må vedlikeholdes og sanitærforhold må tilrettelegges. Jeg ønsker at Stavsjøen også i fremtiden kan være et av områdene i kommunen innbyggerne vurderer som et av de fineste områdene vi har, og håper derfor at ordføreren kan svare på følgende:

– Vil ordføreren ta ansvar for at det blir tilrettelagt med sanitærforhold i hensiktsmessig avstand til Stavsjøen og hva vil ordføreren gjøre for at området rundt Stavsjøen opprettholdes i henhold til vedlikehold av bord, benker, bålplasser og eventuelt grilling, spurte hun.

Positiv ordfører

Ordfører Ingrid Aune (AP) takket representanten for at hun tok opp spørsmålene.

– Stavsjøen er et mye brukt område for friluftsliv, trening og rekreasjon. Når toalett, gapahuk og brygge ble etablert var Stavsjøen hoved-drikkevannskilde for Malvik kommune. I dag er Stavsjøen reservevannkilde. Det fins ingen formell dokumentasjon knyttet til etableringen, men fasilitetene ble bygd opp på dugnad i hovedsak av Malvik jeger- og fiskeforening. Det er også denne foreningen som har hatt tilsyn og skjøtsel med gapahuk-området, selv om det ikke foreligger noen avtale på dette med Malvik kommune.

– I forbindelse med etablering av «salamanderhotell» i området ble det også tatt initiativ til å rydde rundt Abrahallen og på parkeringsplassen, noe som skulle vært gjort etter at den nye Abrahallen stod ferdig. Parkeringsplassen er nå utbedret av Malvik kommune til å ta imot flere biler enn før. Da dette arbeidet ble utført ble det bestemt å fjerne det gamle toalettet, som var i en dårlig forfatning. Ideelt sett skulle det ha blitt erstattet med et nytt umiddelbart. Virksomhet kultur har fått flere henvendelser om nytt toalett ved Stavsjøen.

– Som følge av at Stavsjøen er reservedrikkevannskilde for Malvik kommune, er det knyttet en del restriksjoner til bruken av området. Vi må derfor være bevisste på å unngå at tilrettelegging og aktivitet ikke øker belastningen på vannkilden, som er i strid med de krav som foreligger bl.a. fra Mattilsynet. I samarbeid med grunneiere og frivillige lag og organisasjoner er det over flere år gjort diverse tilrettelegginger for at området skal utvikles videre, og i kommuneplanens samfunnsdel heter det bl.a. at «Vi skal sikre friluftsarealene ved Stavsjøen» (mål 5).

– Det å ha et toalett-tilbud i dette utfartsområdet vurderes som viktig, også for å ivareta hensynet til reservevannkilden. Dette er et populært utfartsområde for store deler av Malviks innbyggere, og etablering av et nytt toalett vil være et godt tilbud og et godt folkehelsetiltak.

Ordføreren invitere kommunestyret med på et vedtak som ber om at rådmannen innarbeider rom for å etablere et nytt toalett ved Stavsjøen i tråd med krav som Mattilsynet stiller i sitt forslag til budsjett for 2017.

– Da kan vi håpe at nytt toalett er klart til sommeren 2017 dersom vi får et positivt vedtak i budsjettet, konkluderte ordfører Ingrid Aune (AP)

Eva Lundemo signerte også forslaget fra ordfører Aune og et enstemmig kommunestyre vedtok å be rådmannen se på muligheten for å etablere et nytt toalett ved Stavsjøen i tråd med krav som Mattilsynet stiller, og ber om at rådmannen innarbeider dette i sitt forslag til budsjett for 2017.