Kommunen snur i flyktningesak

På grunn av endrede forutsetninger ønsker kommunen nå og endre de tidligere vedtakene om å bosette enslige, mindreårige flyktninger. 

Rådmannen har haste-innkalt Formannskapet til møte som Kommunestyre mandag 17.oktober. Dette i forbindelse med at rådmannen nå mener kommunen må snu i vedtaket om å bosette mindreårige flyktninger.

– Kommunen har fått beskjed om at vi kan få motta én person som nå sitter i mottak. Opplegget vi hadde laget var basert på langt flere og vi må bare stoppe dette før kostnadene blir for store, sier formannskapsmedlem Rakel S. Trondal (SV).

img_3410
Rakel S. Trondal SV)

– Jeg har hørt at samme situasjon er det for nabokommunene så det er bedre at de få personene som har fått behandlet søknadene sine om opphold og får bli her i landet kommer til en plass hvor det er ett bra opplegg.

– Malvik kommune har brukt over 120.000,- kroner på dette allerede og vi må bare avslutte før det påløper enda flere kostnader. Det er synd at ikke søknadene om opphold blir behandlet raskere da hadde vi kanskje fått til de planen vi har lagt her i Malvik for de er gode.

– Jeg blir både opprørt og skikkelig trist av dette for vi hadde et godt opplegg her i Malvik, sier Rakel S. Trondal.

Vedtatt i juni

Det var i juni i år at Kommunestyret vedtok å bosette enslige mindreårige flyktninger over 15 år, men Rådmannens vurdering er at det med utgangspunkt i de siste signaler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), er grunn til å anta at de økonomiske konsekvensene av å bosette enslige mindreårige flyktninger er vesentlig endret etter at kommunestyret fattet sitt vedtak om bosetting i juni 2016.

Dette er primært knyttet til at inntektene blir vesentlig redusert som følge av en betydelig reduksjon i antall bosettinger, samtidig som kostnaden ved å etablere og bemanne et forsvarlig tilbud ikke vil endres i tilsvarende grad.

I saksfremmlegget skriver rådmannen at dersom antallet mindreårige blir lavere enn først antatt, vil følgelig nettokostnaden og belastningen på kommunebudsjettet bli vesentlig høyere enn forutsetningen var i saken som kommunestyret behandlet i juni i år.
Per september er påløpte kostnader når det gjelder enslige mindreårige flyktninger om lag 120.000,- kroner. Det er undersøkt muligheten for å søke tilskuddsmidler hos fylkesmannen for å dekke opp denne utgiften, men fylkesmannen har meldt tilbake at beløpet ikke er av et slikt omfang at det er mulig. Spørsmålet er også tatt opp i møte med IMDi, men direktoratet kunne ikke gi noen signaler på dette.

Basert på dagens situasjon og de usikre bosettingsprognosene for enslige mindreårige, anbefaler rådmannen at bosettingen konsentreres til voksne flyktninger. Rådmannen foreslår at dette antallet minimum økes til 40 personer for 2016, jf. kommunestyrets vedtak 20.06.2016. Dette innebærer da en økning på 4 voksne ihht. siste vedtak i Kommunestyret. Familiegjenforeninger kommer i tillegg, og denne økningen er en utfordring da de også krever bolig og oppfølging fra kommunen. Med en slik formulering åpner rådmannen for ytterligere bosetting, dersom dette viser seg å være mulig å gjennomføre i praksis innenfor vedtatte rammer.

Hasteinnkaller Formannskapet 

Det er påkrevd å få en rask avklaring i denne saken. I slike hastesaker gir kommuneloven §13 utvidet myndighet. «Med hjemmel i kommunelovens § 13 gis formannskap myndighet til å fatte endelig vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av annet organ. Vilkår for å fatte vedtak i slike hastesaker, er at det er nødvendig å fatte vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organ som normalt har vedtakskompetansen.»

Rådmannens vurdering er at det i denne saken haster med en avklaring, og man kan derfor ikke vente på at kommunestyret har sitt neste ordinære møte. Det vurderes heller ikke at det er tid til å innkalle kommunestyret til et ekstraordinært møte. På denne bakgrunn foreslår rådmannen at kommuneloven §13 nr. 1 benyttes.

Forslag til vedtak er:

  1. Vedtak i Kommunestyresak 47/16 av 20.06.2016 oppheves, og Malvik kommune bosetter ikke enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden fra 2016 til og med 2019.
  2. Malvik kommune bosetter minimum 40 voksne flyktninger i 2016. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
  3. Rådmannen bes ta saken om bosetting av enslige mindreårige flyktninger opp til ny vurdering dersom flyktningesituasjonen endres.

Les også: KAN BLI BASE FOR FLYKTNINGER