Ett år i omstilling

Det har gått ett år siden de dystre tallene og de dramatiske scenariene i den økonomiske situasjonen i Malvik kommune ble kjent.

LES OGSÅ: Utelukker ikke oppsigelser

Rett etter kommunevalget i fjor ble det kjent at kommunen gikk mot et underskudd på over 20 millioner kroner. Konstituert rådmann den gang, Randi Rasmussen, utelukket ikke oppsigelser i kjølvannet av det store merforbruket.

Omstillingsprosessen har gått bra

Rett etter kommunevalget i fjor ble det kjent at kommunen gikk mot et underskudd på ca. 20 millioner kroner. Konstituert rådmannen den gang, Randi Rasmussen, utelukket ikke oppsigelser i kjølvannet av det store merforbruket.

Nå, ett år etter, er hun fornøyd med omstillingsprosessen som alle, ansatte og folkevalgte, i kommunen har vært med på.

– Hvor alvorlig var prognosene når tallene fra andre tertial i fjor ble kjent?

– Første prognose viste at hvis vi ikke tok grep ville underskuddet bli på ca. 20 mill. Heldigvis fikk vi stoppet den negative utviklingen tidlig og vi tok inn mye av det forespeilete underskuddet tidlig i prosessen. Blant annet åpnet vi ikke i hele det nye helsetunet i Hommelvik. Det ble kutt i bemanningen og i tillegg ble det bestemt at man skulle omgjøre enkeltrom til dobbeltrom for å kunne ta unna «topper». Her ble det gjennomført en omstilling på tvers av virksomhetene slik at tjenesteproduksjonen ble ivaretatt forteller Randi Rasmussen

Hun ser tilbake på en tung og krevende prosess som var nødvendig fra et økonomisk perspektiv.

– Det har vært en tid med store omstillinger. Det har det jo vært generelt i offentlig sektor, men jeg vil si det har vært mer omfattende prosess i Malvik kommune enn på mange år.

– Hva har blitt gjort?

– Prosessen har vært kompleks og det er gjort mange ulike grep som i sum har ført til at vi har greid å snu den negative trenden. Vi har effektivisert tjenestene våre og som følge av dette har arbeidsdagen til de ansatte har blitt endret og mer krevende. Alle virksomhetene i kommunen har vært under omstilling og samarbeidsklimaet og omstillingsviljen har vært konstruktiv og det ser ut til at resultatene nås med de forutsetningene som ble lagt.

– Jeg vil berømme de ansatte, deres organisasjoner og virksomhetslederne for å ha bidratt på en slik måte at denne prosessen har vært god og har ført til et godt resultat.

Fjernet 20 årsverk

Innsparingene har bestått av ulike tiltak. I tillegg til å effektivisere og omorganisere noen av tjenestene så har man ikke kommet utenom nedbemanning.

– Har folk måttet slutte i jobbene sine?

– Det har vi dessverre ikke kommet utenom, men det var også ganske klart fra første dag. Vi måtte kutte i antall ansatte for å komme i mål, forteller Randi Rasmussen.

– Malvik kommune har gode systemer og retningslinjer for hvordan omstilling skal gjennomføres. Retningslinjene for omstilling var utarbeidet på forhånd, før vi hadde bruk for det.

– Hvor mange personer er det snakk om?

– Det dreier seg om til sammen 20 årsverk. Aller først ble de som var midlertidig ansatt og vikarer oppsagt. Samtidig som at en del ansatte fikk nye arbeidsoppgaver. Hele tiden har vi forsøkt og unngå å berøre tjenestene og innholdet i disse. Vi har omstilt med nennsom hånd vil jeg si.

– Hvordan har dette påvirket kommunen?

– Takket være dyktige virksomhetsledere og arbeidstakerorganisasjoner vil jeg si det har gått bra, selv om det har vært tungt, sier Randi Rasmussen.

Snart i mål

En omstilling av denne størrelsen smerter alle og det merkes ute i virksomhetene at 20 årsverk er borte.

– Hva er situasjonen nå, ett år etter at de alvorlige prognosene ble kjent?

– Kommunen er nesten i mål med denne omstillingsprosessen forteller Randi Rasmussen. Hun påpeker imidlertid at vi må være forberedt på at omstilling og utvikling vil være kontinuerlige prosesser i framtiden. Andre måter å jobbe på blir nødvendig å ha fokus på også i framtiden. Vi forsøker å jobbe mer på tvers av fagområdene og sektorene. Jeg vil si at samhandlingen og samarbeidet er styrket i hele organisasjonen og de ansatte og ledelsen har klart omstillingene meget godt.

– Her har kjerneverdiene i kommunen, Åpen-Nyskapende-Samhandlende, stått sentralt i arbeidet og jeg mener vi har lyktes i å leve etter disse. Det har vært en transparent prosess slik at alle virksomhetene hadde informasjon om hva som skjedde på den enkelte arbeidsplass. Alle har vært med i omstillingsprosessen, noen betraktelig mer enn andre, men alle har bidratt og nå ser vi positive resultater av arbeidet.

– Etter første tertial i år fikk vi et bedre resultat enn budsjettert og vi er selvsagt spente på hva tallene blir i andre tertial, sier Randi Rasmussen, organisasjonssjef i Malvik kommune.

Bedre enn vi fryktet

Det er konklusjonen hovedtillitsvalgt Morten Sjaastad i Fagforbundet trekker etter året med omstillinger i Malvik kommune har vært gjennom.

– For vår del har arbeidet vært delt i to mellom to sektorer, Helse og velferd og Oppvekst og kultur, hvor vi har samarbeidet tett med administrasjonen i denne prosessen, forteller han. I tillegg har hovedverneombudet deltatt i arbeidet som Sjaastad beskriver som sammensatt og nokså komplekst.

– Det var snakk om store summer som skulle dekkes inn, men vi startet tidlig med å ikke besette ledige stillinger før vi hadde en form for oversikt. På den andre siden hadde vi regelverket for omstilling på bordet. Det var et nyttig verktøy, forteller han.

Morten Sjaastad i Fagforbundet synes det har vært en åpen og god prosess hvor de har forholdt seg til lov og avtaleverk samt kommunens egne retningslinjer for omstilling.

– Hvordan har prosessen vært?

– Det gikk bedre enn hva vi først fryktet i fjor når de dramatisk høye tallene ble framlagt. Noe av løsningen har vært å lettere gi permisjoner, folk har gått av med pensjon og andre former for naturlig avgang, så alt i alt har det gått bra.

– Vi har hele tiden hatt fokus på den enkelte ansatte som kanskje har fått endrede arbeidsoppgaver og nye kolleger på nytt arbeidssted eller som har stått i fare for å bli oppsagt. Slike prosesser kan få store ringvirkninger for den enkelte selv om de ikke mister jobben sin.

– Dette handler om livsgrunnlag og eksistens for flere enn den enkelte, men det har vært en åpen prosess med stor samarbeidsvilje og vilje til å finne gode løsninger, sier Morten Sjaastad.

– Vi har vært nære prosessen, og jeg tror den har vært mer omfattende enn hva folk flest har vært klar over, avslutter Morten Sjaastad.