Fem folkevalgte forespør

Til mandagens møte i kommunestyret på Bruket kulturhus har det kommet inn fem forespørsler i form av fire interpellasjoner og ett spørsmål til ordføreren.

Det er vanlig praksis at disse sakene tas opp på slutten av møtet. Mandag er det ni saker før behandlingene av forespørslene starter. Ordførerens svar blir fremlagt i møtet både fra talerstol og skriftlig.

Både flertall og mindretall

Forespørslene denne gangen kommer både fra mindretallsgrupperingene og det sittende flertallet. Brit Aune og Eva Lundemo representerer høyre, Lill Harriet Sandaune Fremskrittspartiet og Heidi Steine er fra Miljøpartiet De Grønne.

Nedenfor har vi gjengitt forespørslene i den rekkefølge de står på sakskartet.

Brit R. Aune (H)

Valgfrihet ved hjemmehjelptjenester

brit-auneDet er kommunen selv som innvilger hjemmehjelpstjenester til den enkelte bruker. Flere kommuner  har innført valgfrihet ved valg av hjemmehjelp. Det er gjort gjennom at firmaer er kvalifisert som leverandør til kommunen på disse tjenestene.

De som benytter seg av tjenestene, kan bytte leverandør om de ikke er fornøyd.

Erfaring viser at de fleste vil ha kommunen som leverandør av hjemmehjelptjenester, men noen velger en annen kvalifisert leverandør. Det blir da konkurranse på kvalitet.

Spørsmål til ordfører: Vil ordføreren medvirke til at rådmannen legger frem sak hvor det vurderes å innføre valgfrihet mellom leverandører i  kommunens hjemmehjelptilbud?

Eva Lundemo (H)

Sanitærforhold ved Stavsjøen

Eva LI 2015 kåret innbyggerne i Malvik kommune, Stavsjøen som kommunens mest attraktive friluftsområde. Stavsjøen benyttes av mange, både innbyggere og besøkende. Området brukes både til mosjon, trening, lek, hygge og rekreasjon.

Som ordføreren sikkert vet, er det mange fine områder for både tur, opphold og rasting rundt Stavsjøen. Mye er tilrettelagt både med parkering, tursti, brygge, gapahuk og bålplasser.

Tidligere var det toalettforhold ved Stavsjøen, dessverre eksisterer ikke dette lengere.

Jeg mener kommunen her bør å ta ansvar å bygge opp sanitærforholdene på nytt. Ikke sikkert det mest hensiktsmessige er å sette det opp der det tidligere har stått, men jeg er sikker på at kommunen sitter med kompetanse i henhold til en eventuell planlegging selv.

Sanitærforholdene kan nok være forholdsvis enkle, på linje med det som det er tilfelle både ved Flatholman og i Stasjonsfjæra. I tillegg kan det dessverre se ut til at området rundt Stavsjøen ikke blir godt nok vedlikeholdt, og området kan tilsynelatende virke som om det forfaller. Benker og bord er begynt å gå i stykker og bålplasser rast ned. Med forbehold om feil, mener jeg at det tidligere har vært muligheter for grilling på rist ved Stavsjøen, dette kan jeg heller ikke se at eksisterer pr i dag.

Området er selvfølgelig fullt brukbart uten disse tingene, men mangel på vedlikehold vil nok på sikt, alltid resulterer i forfall.

På kommunens hjemmeside står det at kommunen håper enda flere av våre innbyggere blir fristet til å ta turen til Stavsjøen. For å oppnå dette mener jeg at området må vedlikeholdes og sanitærforhold må tilrettelegges.

Jeg ønsker at Stavsjøen også i fremtiden kan være et av områdene i kommunen innbyggerne vurderer som et av de fineste områdene vi har, og håper derfor at ordføreren kan svare på følgende:

Vil ordføreren ta ansvar for at det blir tilrettelagt med sanitærforhold i hensiktsmessig avstand til Stavsjøen og hva vil ordføreren gjøre for at området rundt Stavsjøen opprettholdes i henhold til vedlikehold av bord, benker, bålplasser og eventuelt grilling?

Heidi Steine (MDG)

Gjerde på Tynesodden

(foto: Malvik kommune)
(foto: Malvik kommune)

Tynesodden er en viktig del av Malviks strandlinje, og brukes flittig av turgåere og fiskere.

Det er nå satt opp et gjerde som stopper adkomsten langs stranda.

Hva vil kommunen gjøre for å sikre at folk føler seg velkommen til å fiske/gå tur langs hele strandområdet her? 

Vil kommunen følge med på utviklingen i dette området slik at det kan bevares som den naturperlen det er?

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Beplantning på kommunal eiendom.

Lill HArriet SandauneSommeren er en årstid som jeg tror alle innbyggere i Malvik gleder seg til. Dette gjelder ikke bare for oss her i Malvik, men er noe som folk over hele landet gleder seg til. Mange er stolt over kommunen sin, og ønsker å fremstille den på en best mulig måte. Ikke minst i disse kommunereformtider, er Malvik opptatt av å vise sin stolthet og selvstendighet som egen kommune.

I løpet av denne sommeren har jeg vært på besøk i mange kommuner, og en ting som har møtt meg over alt, er det hyggelige synet av blomster og velstelte bed. Mange kommuner har tydeligvis en bevissthet med å prioritere dette, til glede for både innbyggere og tilreisende, i sommerhalvåret. Men hvordan står det egentlig til med Malvik kommune?

(Representanten har lagt ved bilder fra Hommelvik og andre steder som eksempel. Journ anm.)

De vedlagte bildene viser bare Hommelvik sentrum, men Malvik kommune har også andre sentrumsområder, friområder, rundkjøringer, rabatter m.m. som heller ikke har noen form for beplantning eller bed som er innbydende og velstelt med fargeglade blomster.

Interpellanten er fullt innforstått med kommunens økonomi, men mener at det uansett må være rom for å prioritere litt stell og blomsterprakt i kommunen vår. Med bakgrunn i dette stilles følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til at kommunen, før sommeren 2017, prioriterer stell, blomsterkasser, ampler o.l. for å gjøre Malvik litt gladere og mer innbydende, for kommunens innbyggere og tilreisende?

Eva Lundemo (H)

Realitetsbehandling av innbyggerinitiativ.

Eva LDen 23. mai 2016 fikk ordføreren overlevert et innbyggerinitiativ fra Anneli Nystrøm. Her var det over 500 personer som hadde avgitt elektronisk signatur.

I Kommuneloven § 39a Innbyggerforslag står det at innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig. Kommunestyret tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens virksomhet.

Jeg mener at det her, i alle tilfelle, er en «sikkerhetsmargin» på over 200 personer, som eventuelt kan være bosatt i andre kommuner og ha signert oppropet.

I veilederen fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet «Innbyggerforslag» pkt. 3.3 står følgende: «Det er naturlig at støtten dokumenteres i form av underskrifter. Det må videre kunne stilles som krav at det er mulig å kontrollere av støtteerklæringene at bosettingsvilkåret er oppfylt. Departementet understreker at hvor streng vurdering som skal legges til grunn, vil være opp til kommunen å vurdere. Det er ikke noe til hinder for at saker tas opp selv om lovens krav til innbyggeroppslutning ikke er oppfylt.

Her må behovet for avklaring veies opp mot ulempen ved avvisning.» Det skal kunne stilles krav til at det er mulig å kontrollere står det i veilederen, og min påstand er at det er fullt mulig å kontrollere dette. Det står videre at Departementet understreker at hvor streng vurdering som skal legges til grunn, vil være opp til kommunen å vurdere.

For meg er det tydelig det her legges opp til en meget streng linje, mot innbyggere som ønsker å engasjere seg.

Mitt spørsmål til Ordføreren er da om det vil legges opp til at engasjerte innbyggere får realitetsbehandlet sitt initiativ innen fristen satt i Kommuneloven § 39a?

Hvis Ordføreren mot formodning ikke har tenkt å la kommunestyret realitetsbehandle dette innen fristen i Kommuneloven § 39a, har jeg følgende forslag til vedtak:

Innbyggerinitiativ overlevert Ordfører den 23. mai 2016 realitetsbehandles innen fristen satt i Kommuneloven § 39a. I dette tilfelle innen 23. november 2016.

 

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Angående omsorgssituasjonen ved Malvik kommunes helsetun.

Lill HArriet SandauneDen siste tiden har diskusjonen her i kommunen gått heftig, angående situasjonen rundt kommunens to helsetun. Undertegnede har flere ganger blitt kontaktet av pårørende denne sommeren, og har snakket med ansatte som har uttrykt bekymring angående bemanningen og omsorgssituasjonen ved kommunens to helsetun.

Så har altså saken toppet seg med innlegget på bloggsiden Verdig eldreomsorg, der det uttrykkes stor frustrasjon knyttet til omsorgen for kommunens beboere på ett av kommunens helsetun. Undertegnede tok opp spørsmålet angående forsvarlig bemanning ved helsetunene, før sommerferien, for å få en bekreftelse på at man var forberedt på ferieavviklingen, og at man hadde en tilstrekkelig grunnbemanning som sikret et trygt og godt omsorgstilbud.

Svaret fra rådmannen var at man var forberedt på dette, og skulle gjennomføre ferieavviklingen på en forsvarlig måte.

  1. Er det riktig som pårørende sier, at to ufaglærte har ansvar for ti beboere på ei kveldsvakt? Er dette vanlig praksis og ansees dette som forsvarlig?
  2. Medfører det riktighet at anbefalinger om trening fra lege, for å opprettholde/vedlikeholde brukernes funksjonsnivå ikke gjennomføres, fordi man må prioritere at det skal tas vare på de ansattes rygger?
  3. Hva innebærer det at det nå innføres rullering for alle ansatte på avdelingene? Mener ordføreren at man med en slik ordning tar hensyn til brukernes behov for kontinuitet og trygghet?
  4. Hva er bakgrunnen for at man nå har valgt å si opp flere stillinger knyttet til aktivitører og de som hadde ansvaret for kaldmaten ved helsetunene? Kan dette betegnes som en langsiktig løsning der brukernes helse og trivsel, og ansattes arbeidssituasjon blir ivaretatt?
  5. Hva slags tiltak vil ordføreren nå iverksette, for å sikre at Malvik kommune gir sine brukere en verdig eldreomsorg?

Til slutt vil jeg understreke at jeg har stor respekt for den jobben som de ansatte i kommunen vår gjør, og det er med bekymring jeg leser om slitne og frustrerte ansatte som gråter av frustrasjon over arbeidssituasjonen sin. Men med tanke på det sykefraværet som faktisk eksisterer i kommunens virksomheter, så er det dessverre mye som tyder på at dette faktisk er riktig.

Kommunestyret her i Malvik har ansvaret, både for å gi brukerne en trygg og god omsorg, og for at kommunens ansatte skal ha en arbeidsplass som de trives med. Jeg håper derfor at det nå blir tatt tak i situasjonen.

Malvik kommune er lovpålagt å yte en forsvarlig og verdig eldreomsorg, som fremmer trygghet, og ivaretar den enkelte brukers liv, integritet og menneskeverd.