Holder kommunen ansvarlig for økonomiske tap

Daglig leder ved Vikhammer motell AS, Kristian Selnes, har i dag sendt klage til Malvik kommune på avslaget om skjenkebevilling for bedriften som formannskapet vedtok 12.september.

I et seks siders langt brev begrunner Selnes hvorfor han klager.

Feil lovanvendelse

Vikhammer Motell AS mener Malvik kommune har brukt feil anvendelse av loven.

«Formannskapet henviser til alkohollovens § 1-7 b som sier at «personer som har vesentlig innflytelse på virksomhetens, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen»

Kristian Selnes mener loven det siktes til ble innført for å komme økonomisk kriminalitet til verks. Han mener at når Malvik kommune drar inn Stein Gjølmesli sin skattegjeld blander de hans private økonomi og forhold som ligger over 20 år tilbake i tid, med aksjeselskapet Vikhammer Motell AS sin økonomi.

Han mener det er en misforstått anvendelse av loven som etter Selnes’ oppfattelse trådte i kraft for å hindre økonomisk kriminalitet, noe han viser til med fotnoter fra lovteksten.

– Hvilken økonomisk kriminalitet ønsker Malvik kommune å hindre når de fratar Vikhammer Motell AS skjenkebevillingen, spør han i klagen?

Saksbehandlingsfeil

Vikhammer Motell AS peker også på at de ikke har fått uttale seg i saken etter at skatteoppkreveren har sendt inn sine merknader til søknaden og at dette er en saksbehandlingsfeil.

Kristian Selnes viser også til brevvekslingen med Skatteoppkreveren om den ubetalte restskatten som medeier i motellet Stein Gjølmesli hadde.

Her har Skatteoppkreveren først krevd trekk i utbytte fra selskapet hvorpå den samme skatteoppkreveren fra sa seg kravet etter en uke. Utbyttets størrelse var stort nok til å dekke kommunens skattekrav mot Gjølmesli.

I klagen skriver Kristian Selnes at de forventer at ankeinstansen (Formannskapet, journ.mrk.) hever hodet, ser det store bildet og fatter en saklig fundert, anstendig avgjørelse.

Vikhammer Hotell AS mener vedtaket bygger på en lovforståelse som er uforsvarlig og vil vurdere å kreve erstatning for et eventuelt tap som måtte følge av dette.

Klagen kan sendes videre

Rådmann i Malvik, Carl-Jacob Midttun sier i en kommentar at han selvsagt ikke kan kommentere enkeltsaker om skattegjeld i media.

midttun-12
Carl-Jacob Midttun

– Jeg kan imidlertid på generelt grunnlag beskrive hvordan denne typen saker blir behandlet hvis vedtaket blir påklaget, jf. nedenstående.

– Et avslag på søknad om ny bevilling for den neste fireårsperioden er gjort med hjemmel i alkoholloven § 1-7b. Her stilles det krav om uklanderlig vandel innenfor nærmere angitte områder hos bevillingshaver m.fl. Rådmannen ber alltid om uttalelser fra politi og skatteoppkrever i samtlige salgs- og skjenkebevillingssaker.

– Vedtak om avslag kan iht. alkoholloven § 1-16 påklages til Fylkesmannen, og dette blir søkeren orientert om. Dersom søkeren velger å klage, vil rådmannen vurdere de momenter som fremføres, og gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til – før saken legges fram for Formannskap som underinstans. Formannskapet kan oppheve eller endre sitt opprinnelige vedtak dersom det finner klagen begrunnet.

– Dersom Formannskapet opprettholder sitt vedtak om avslag, sendes saken til Fylkesmannen som klageinstans. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte, skriver Rådmann Carl-Jakob Midttun, i en e-post til Malviknytt.no.

Klagen sendt til Fylkesmannen

Klagen som Vikhammer motell AS har sent ut er adressert til Malvik kommune ved rådmannen, alle medlemmene av formannskapet, Lederen av kontrollutvalget, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og til lokal og regional presse.

Ordfører Ingrid Aune (AP) svarte på e-posten kort tid etter utsendelsen: «Jeg vil sørge for at klagen deres blir satt opp på sakskartet i førstkommende ordinære formannskapsmøte.»

Neste Formannskapsmøte er i følge kommunens møtekalender mandag 17.oktober.

Etter vedtaket i formannskapet har Vikhammer Motell AS mistet skjenkebevillingen fra 1.oktober 2016.

Les hele klagen fra Vikhammer Motell AS her.