Pusses opp for 5 mill

Rådmannen innstiller til møte i Utvalg for oppvekst og kultur den 22. september, på at Malvik kommune gjennomfører ombygging og oppgradering av Ytre Malvik Samfunnshus’ store sal, samt universell utforming av adkomst og toaletter på samme plan som salen, innenfor økonomisk ramme på kroner 5 millioner.

Orienteringsplan vedlagt saksdokumenter.
Orienteringsplan vedlagt saksdokumenter.

Vurdering

I rådmannens vurdering av saken fremkommer det at Ytre Malvik Samfunnshus framstår som en lite areal-effektiv, lite fleksibel og dårlig vedlikeholdt bygning. Konstruksjonen er hovedsakelig i betong. Framtidig bruk av bygget må tilpasses de begrensninger dette medfører.

Den økonomiske ramma for prosjektet tilsier at en må konsentrere seg om oppgradering av en begrenset del av bygget.

Det vil si adkomstforhold, toaletter og storsalen med lyd- og lys-utstyr, skillevegg og tribuner. Dette er i tråd med henstilling fra Malvik kulturråd, som primært ønsker å ta i bruk storsalen som rendyrket kulturarena. Skolene har også bruk for egnet kulturarena til framvisninger og ulike forestillinger og arrangement, og Vikhammer skole har i tillegg et behov for å bruke bygningen i kroppsøving for de laveste trinnene.

Rådmannens innstilling er basert på drøftinger med kulturrådet og skolene, hvor det ble enighet om skisserte løsning. Med den skisserte løsningen vil det tilrettelegges for sambruk av storsalen i Ytre Malvik Samfunnshus, med maksimal utnyttelse.

Denne oppgraderingen er en midlertidig løsning med tanke på framtidige behov i hele bygningen, men anbefales likevel fordi ytre Malvik med dette får en mer funksjonell kulturarena både for skolene og kulturlivet.

Kulturskolen har lokaler i øverste etasje. Rådmannen anbefaler at disse lokalene vedlikeholdes sånn at det er forsvarlig arbeidsmiljø, og at kulturskolen flyttes til nye lokaler ved utbygging av ny Vikhammer ungdomsskole.

Det er i tråd med virksomhetens egne ønsker. Det er en forutsetning at vedlikehold elektrisk anlegg, varme- og ventilasjon og nytt gulv gjennomføres samtidig som ny investering. Dette vil bli innarbeidet i budsjett 2017.

I rådmannens sammendrag av saken står det at Ytre Malvik Samfunnshus ombygges og oppgraderes slik at storsalen i større grad enn nå blir tilrettelagt for kulturarrangement. Oppgraderingen vil begrenses til inngangsparti og storsal. Storsalen skal fortsatt brukes av skolene og til kulturarrangement, og den skal fortsatt kunne brukes til gymsal.

Økonomisk ramme for prosjektet er 0,5 mill. i 2016 og 4,5 mill. i 2017. En slik begrenset ombygging innebærer at bygningen må prioriteres med betydelige midler til vedlikehold.

Dette vil i hovedsak være: nytt gulv, elektrisk anlegg, varme- og ventilasjon. Vedlikeholdsarbeidet for denne delen av bygget må gjennomføres samtidig som ombyggingsarbeidet, og kostnadene til vedlikehold vil bli omlag 5 millioner kroner.

Saken skal videre behandles i både formannskap og i kommunestyret.