Vikhammer motell AS mistet skjenkeløyvet

Én fikk og én fikk ikke skjenkebevilling

Under behandlingen av skjenkebevillinger som var oppe til behandling i Formannskapet i Malvik mandag var to av søknadene unntatt offentlighet.

Etter behandlingen viser det seg at begge søknadene fra La Perla AS på Saksvik og Vikhammer Motell AS på Vikhammer i utgangspunktet avvist.

La Perla får skjenke i to år

Rådmannen hadde innstilt på at La Perla AS på Saksvik ikke skulle få skjenkebevilling med hjemmel i alkohollovens § 1-7b.

(Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. (journ.anm)

Et samlet formannskap fremmet følgende endringsforslag:

  • Formannskapet gir skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til La Perla AS. Bevillingen gjelder for perioden 1.10.2016 – 30.9.2018. Som styrer godkjennes Mustafa Tahtaci. Som stedfortreder godkjennes Mehmet Tahtaci. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av søknaden og innsendte tegninger. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkohollovens § 1-7 og i henhold til enhver tid gjeldende kommunal forskrift for salgs- og skjenketider. Øvrige offentlig godkjennelser skal til enhver tid foreligge.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vikhammer Motell fikk ikke skjenkebevilling

Rådmannen hadde innstilt på at søknad om skjenkebevilling fra Vikhammer Motell AS ble avslått. Avslaget begrunnes med hjemmel i alkohollovens § 1-7b.

(Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. (journ.anm)

Eva Lundemo (H) og Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Søknad om skjenkebevilling fra Vikhammer Motell AS innvilges for en periode på 6 måneder i perioden 1.10.2016 – 1.4.2017.

Forslaget fra Lundemo og Sandaune ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Lundemo/Sandaune.

Les lov om omsetning av alkohol her.