Skryt fra Riksantikvaren

Malvik er en av 30 kommuner som er nest best i landet i følge en rapport fra Riksantikvaren om kulturminnearbeid. 

Beste poengsum er ni poeng og det var 21 kommuner som oppnådde full pott. Malvik fikk åtte poeng sammen med 29 andre kommuner.

─ Vi er glade for at stadig flere kommuner rapporterer om godt kulturminnearbeid. Kommunene er helt sentrale i å ta vare på kulturarven, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse i en pressemelding.

Det er tredje gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminneforvaltning. Resultatene viser at stadig flere kommuner gjør en større innsats for å ta vare på kulturarven. Det er også flere kommuner som har svart på kulturminnespørsmål for 2015.

KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. På spørsmål som ikke er svart på, er det gitt null poeng. Færre kommuner enn i fjor har null poeng i år.

Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av lokale kulturminner.

Spørsmålene Riksantikvaren har brukt fra KOSTRA-rapporteringen er

• Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
• Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
• Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
• Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
• Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på ni poeng.