Politiske møter uke 37

Denne uken starter med møte i Administrasjonsutvalget som også er Formannskap på mandag morgen, og det er møte for utvalg Helse og velferd torsdag.

Administrasjonsutvalg

I administrasjonsutvalget skal politikerne mandag ha temamøte hvor det blir gitt informasjon om trepartssamarbeidet v/ Torstein Amdal, fagforbundet. Det er satt av 2,5 timer til dette.

Fomannskapet

Formannskapet starter sitt møte i Formannskapssalen kl. 11.30 og det er vel ventet at Advokat Bjørn Morten Brauti orienterer politikerne i Formannskapet om utviklingen i erstatningssaken etter at kommunens motpart nå har krevd 10 millioner i erstatning.

Sakspapirene er på 155 sider og følgende saker er til behandling er: (De med understreking er saker du kan lese mer om)

Finansrapport pr 30.6.2016

Ny kommunelov – høring 2016

Høring av forslag til rullert Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 2010- 2020

Høring av planprogram for ny fylkesdelplan for Trøndelag 2018-2030

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Utbedring av mobildekning langs fylkesveg 963

TV-aksjon 2016 – Bidrag

Salgsbevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020 – AS Vinmonopolet, Rema 1000 Hommelvik, Rema 1000 Vikhammer, Rema 1000 Sveberg, Coop Ekstra Hommelvik, Coop Ekstra Vikhammer og Campia Hundhamaren (Bunnpris)

Skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020 – Cafe Rampa AS, Milde Mathilde & Drillpikene AS, Homla Restaurant LTD, Napolitana AS, Stav Hotel AS, Merinvest AS (Svebergtunet) og Mudange AS.

Unntatt offentlighet:

Skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020 – La Perla AS

Skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020 – Vikhammer Motell AS

To søknader om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt for 2016

Helse og velferd

Torsdag 15.september møtes utvalg for helse og velferd. De starter med orientering og befaring ved virksomhet for Psykisk helsetjeneste og rus v/virksomhetsleder Inger Haugsand med oppåmøte på Vikhammer Helsetun.

Der avsluttes besøket med felles lunsj før utvalget drar tilbake på Rådhuset for diverse orienteringssaker, blant annet: – Status omstilling, status Hommelvik helsetun – Informasjon om sommerferien – ressurskrevende tjenester – Status bosetting.

Saklisten til møtet i Helse og velferd er på 116 sider og inneholder følgende saker:

Bekreftelse på tildelt kompetanse – og innovasjonstilskudd for 2016 fra Malvik kommune

Tildeling av midler for 2016 – Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Bekreftelse på mottatt tilleggstilskudd, statsbudsjettets kap 765 post 62 fra Malvik kommune

Hjemmesykepleien – Tilsynsrapport 2016

Bekreftelse fra Malvik kommune

Tillegg – Tilskudd kommunalt rusarbeid – kap 0765 post 62

Tillegg – Tilskudd kommunalt rusarbeid – kap 0765 post 62

Referat fra møte i styringsgruppa for samhandlingsreformen 10.06.16

Foiler fra og om krisesenteret i møte den 10.06.16

Utredning KAD psykisk helse og rus -rapport 2016

Virksomhetstilsyn – varsel om dokumenttilsyn med tjenester til hjemmeboende voksne

Svar på søknad om tilskudd – kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet 2016 kap 765- 62

Helse og rehabilitering – Tilsynsrapport med varsel om vedtak 2016

Videreføring av avtale om støtte til kreftkoordinator med overgang til 40 % lønnsdekning – må bekreftes

Tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom – gitt over statsbudsjettets kapittel 0621.63 for 2016

Vurdering av mulig pliktbrudd – Vikhammer legekontor