Malvik har snart 1,4 milliarder i gjeld

Mandag får Formannskapet i Malvik framlagt finansrapporten for kommunen per 30.juni i år.

Denne viser at den totale gjeldsporteføljen til Malvik kommune nå er på 1.375 millioner kroner, hvorav startlån i Husbanken utgjør 374 millioner kroner.

I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere til kommunestyret om status for forvaltningen av gjeld og ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål per 30. juni og 31. september.Rådmannen skal i tillegg gi en vurdering av faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

Rapporten som legges fram mandag bygger på gjeldsporteføljen per 30. juni 2016. Rapporten er oppdatert med seneste markedsdata og analysen er basert på status 30. juni 2016.

Analysen viser at i henhold til finansforvaltningsreglementet har kommunens driftslikviditet blitt plassert i kommunens hovedbank. I gjeldende retningslinjer skal overskuddslikviditet kun forvaltes gjennom innskudd i bank og det kan ikke avtales lengre bindingstid enn 6 måneder.

I kommunestyrets budsjettvedtak 14.12.2015 heter det blant annet at: Kommunestyret vedtar bruk av lånemidler på 314,7 millioner kroner. Beløpet er inklusive 58,6 millioner kroner til vann, avløp og renovasjonsområdet, samt 50 millioner kroner til startlån for videre utlån til finansiering av investeringer.

Hittil i år er det tatt opp startlån (i Husbanken) på til sammen 30 millioner kroner til flytende rente.

Den totale gjeldsporteføljen er nå på 1 375 millioner kroner, hvorav startlån utgjør 374 millioner kroner.

Gjennomsnittlig rente er på 2,61% mens rentebindingstiden er 2,66 år i gjennomsnitt.

Andel fastrente er 54 %.