Må betale kommunen 400.000,-

Entreprenør Karl-Ove Bjørnstad er ilagt et overtredelsesgebyr av Malvik kommune, for riving av vernede bygninger på eiendommen Saksvik Øvre.

I det delegerte vedtaket heter det at gebyret er ilagt Bjørnstad for uaktsom eller forsettlig overtredelse av plan og bygningsloven.

Kommunen anser det som særlig skjerpende at rivingen har ført til økt markedsverdi på eiendommen og at det dermed har bidratt til økonomisk gevinst for utbygger.

Gjeldende reguleringsplan på rivningstidspunktet sa at området kunne inneholde inntil 25 leiligheter og at de verneverdige bygningene skulle inkorporeres i utbyggingen.

Økonomisk vinning
I februar i år ble reguleringsplan omgjort da de vernede bygningene ble tatt ut av prosjektet som da ga mulighet til å bygge inntil 40 leiligheter.
Det vil si en økning på 15 leiligheter i forhold til opprinnelige reguleringsplan.

Malvik kommune skriver i sitt vedtak at de finner at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt med tanke på utvikling av eiendommen. Det vektlegges her at overtredelsen er en profesjonell aktør som handler i forretningsøyemed.

Overtredelsesgebyret må betales i løpet av fire uker fra 26.08.16 og det må betales selv om vedtaket påklages.
Klagefristen er tre uker etter at vedtak er mottatt.

Les også: Rivinga var nødvendig

Les også: Kan få gebyr