Politiske møter uke 35

Denne uken er det møte i Kontrollutvalget i Malvik kommune. Møtet som er åpent for alle, holdes på Formannskapssalen i Rådhuset,  mandag 29.august kl 17.00.

Sakliste for møtet:

Innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon 2017-2020.

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomisk sosialhjelp.

Status kommuneøkonomi – 2016.

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.6.16.

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.8.16.

Bestilling av selskapskontroll – kommunens oppfølging av eierskap i selskaper.

Budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for kontrollutvalget.

Eventuelt.

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og har følgende sammensetning:

Randi Eikevik (FM), leder,  Jahn Harry Kristiansen (AP), nestleder,Erling Foss (H), Torkel Ystgaard (SP) og Kerstin Leistad (V)

Mål for kontrollutvalgets arbeid:
Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Malvik kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Malvik på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Malvik kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Kontrollutvalget skal jobbe for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Malvik kommune følges opp.

 Du kan lese mer om kontrollutvalget her.