Gangveg tidligst om ett år

Skolene har startet opp igjen etter sommerferien og mange har nok gledet seg til å treffe igjen klassekamerater og venner.

For elevene på Grønberg i Hommelvik så startet de også i år på Sveberg skole, uten at den vedtatte gangvegen var ferdig.

– Beboerne/elevene ved Sveberg skole som bor på Grønberg kan forvente at fortauet blir ferdig i løpet av 2017, under forutsetting at vi får nødvendige budsjettvedtak for finansiering av prosjektet, forklarer virksomhetsleder ved FDV-kommunalteknikk i Malvik kommune, Olav Bidtnes.

– Da skolegrensene ble endret var fortau Dalabakken på prosjektskisse-stadiet, og hverken konkrete planer eller økonomi var avklart.

Reguleringsplan for fortau i Dalabakken er ennå ikke vedtatt.

– Reguleringsplan legges fram til 2. gangs behandling til politisk utvalg ARESAM nå i september med etterfølgende behandling for vedtak i kommunestyret, sier Bidtnes.

Parallelt med reguleringsplanarbeidet er detaljerte byggeplaner og prosjektbeskrivelse utarbeidet.

– Fortau opp Dalabakken er under forberedelse for oppstart, og for tiden utføres arbeidet for å få på plass avtaler med berørte grunneiere.

Det er 14 berørte grunneiere i tillegg til et par kommunale eiendommer som er berørt av tiltaket.

Oppgraderer vann og avløp

Olav Bidtnes i Malvik kommune kan fortelle at etableringen av gangveg også sees i sammenheng med planarbeidet for nødvendig rehabilitering og oppgradering av vann og avløpsnettet i området.

– Prosjektene samkjøres for å sikre at grave og anleggsarbeider for fortau og vann og avløpsledninger blir utført mest mulig rasjonelt og til minst mulig belastning for beboere og trafikanter i området, sier han.

– De to prosjektene blir derfor samkjørt til en anbudsutlysning og målsetting er utlysning i år.

– Vi er da dessverre nært opp til vinteren og vi anser det ikke som forsvarlig å utføre så mye av arbeidet i vinter med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Det kan derfor være vi legger opp til at mye av anleggsarbeidet blir utført når vinteren er over, sier Olav Bidtnes.

Fortvilt over kommunen

Marie og Kjell-Ove Løveng har to barn som har flyttet til Sveberg skole og som daglig må gå til og fra skolen opp og ned Dalabakkan på Grønberg.

– Det er like langt å gå til Hommelvik skole som til Sveberg, men det er overhode ikke særlig trafikksikkert, sier Marie.

De kjører ofte ungene de ni kilometerne det er rundt Hommelvik via E6 og til skolen på Sveberg så ungene skal slippe å gå langs den trafikkfarlige strekningen.

– Ungene blir for eksempel ikke nektet å ta med sykkel til skolen, men det blir ikke på samme måte å slite seg opp Dalabakkan på morgenen med sykkel. Ikke mange som gjør det. Bare de gangene skolen krever at de har med det.

Sikringsskyss

Marie og Kjell-Ove Løveng er frustrert over at tingene tar sånn tid.

– Vi mener at kommunalsjef Ester Sandtrø sa på et felles foreldremøte i mars 2014 at gavgvegen skulle være ferdig til skolestart samme år.

Ester Sandtrø på sin side mener at hun ikke har lovt noe som helst utover at kommunen skal sørge for trygg skoleveg når skolegrensene ble flyttet.

– Dette er nok en misforståelse. Jeg kan ikke huske at jeg eller noen annen har lovt akkurat dette, men på det tidspunktet var det «bul» på en overfylt Hommelvik skole. Selvsagt skal kommunen sørge for trygg skoleveg og intil det er på plass settes det opp sikringsskyss med buss i vintermånedene.

Bussen går nå i vintermånedene fra november til mai, men hvor mange som bruker bussen er Marie og Kjell-Ove Løveng usikker på.

– Det er i hvert fall mange som trosser kjøreforbud og kjører Dalabakken. Vi har lov til å kjøre gjennom feltet til krysset Svebergveien/Snurruveien. Da mangler det 50-100 meter til parkering ved Sveberg skole. Naboene våre har lov å kjøre helt fram da de bor bak forbudsskiltet.

– Vi søkte om dispensasjon, men fikk avslag på det, selv om vi også kjører lovlig fra Sveberg og ned. Da kan vi kjøre inn Silkevegen for å komme oss hjem.

Det har gått to og ett halvt år siden vedtaket i om å flytte skolegrensene ble fattet i kommunestyret, det kan se ut som om elevene fra Grønberg som nå går på Sveberg skole må vente enda et skoleår før de får trygg skoleveg.

Tekst/foto: Finn O. Fosmo

Tlf 941 88 305