Står sterkt i den grønne troen

Nesten tre av fire innbyggere i Midt-Norge stoler på at gamle melkekartonger faktisk blir til nye produkter. Tilliten er høyest blant kvinner og høyt utdannede.

I en landsdekkende holdningsundersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Grønt Punkt Norge svarer 74 prosent av folk som bor på Midt-Norge at de er helt eller ganske trygge på at drikkekartongene de leverer inn blir brukt i produksjon av nye produkter. På landsbasis ligger tilliten på 71 prosent.

– Vi ser at et klart flertall i befolkningen har tillit til det arbeidet som gjøres med å samle inn og gjenvinne emballasje. Dette flertallet går igjen i alle demografiske og geografiske segmenter, og det er vi veldig glade for, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Vestlandet sterkest i troen

Geografisk sett er det bare vestlendinger som har større grønn tillit enn innbyggerne i Midt-Norge. På Vestlandet svarer nemlig 75 prosent at de har tiltro til at drikkekartonger blir gjenvunnet. Størst skepsis finner vi i Nord-Norge, der 61 prosent svarer positivt.

Mens 75 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarer at de har tiltro til avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjelder dette for 69 prosent av mennene.

Undersøkelsen avslører også at utdannelse har noe å si for hvor mye man stoler på materialgjenvinning. Tilliten øker i takt med antall år folk har gått på skole, fra 65 prosent blant de med grunnskole, til 70 for de som har fullført videregående, til 73 prosent blant de med høyskole- eller universitetsutdanning.

To millioner kartonger daglig

– Kartonger som kildesorteres går til materialgjenvinning. Men dessverre er det fortsatt noen som går i restavfallet hjemme hos forbruker, forteller Røine.

I 2015 ble 62 prosent av alle drikkekartongene kildesortert av forbruker og gikk dermed til materialgjenvinning, og denne andelen øker hvert år. Det viser tall som Grønt Punkt Norge har rapportert inn til Miljødirektoratet.

– Fibrene i en melkekartong kan gjenvinnes og gjenbrukes 6-7 ganger. Derfor er det viktig at folk fortsetter å skylle og levere inn drikkekartonger til gjenvinning. Hver eneste dag forbrukes det to millioner kartonger, sier Røine.

I undersøkelsen kommer det fram at flere kvinner enn menn oppgir at husstanden deres kildesorterer drikkekartonger – 69 prosent for kvinner mot 66 prosent for menn.

Kilde: Pressenytt