Vil at Bache Entreprenør skal bygge ungdomskolen

Rådmannen innstiller til mandagens ekstraordinære møte i Formannskapet at det skrives kontrakt med firmaet Backe Trondheim, om å utføre prosjekt Hommelvik nye Ungdomsskole som totalentreprise.

Forslaget stilles under forutsetning av at kommunestyret samme dag fatter vedtak om bygging og full finansiering av Hommelvik Ungdomsskole som foreslåes i en egen sak.

Der innstiller rådmannen til Formannskapet at Kommunestyret fatter vedtak om bygging av Hommelvik nye Ungdomsskole uten endring av budsjettramme på 198 mill. Byggestart er i henhold til fremlagt framdriftsplan.

Kommunestyret godkjenner en opsjon for flytting av Paviljong til Hommelvik barneskole. Nøyaktig plassering avklares etter nærmere vurdering.

Vant anbudet

Firmaet Backe Entreprenør Holding AS består av tolv selvstendige entreprenørselskaper og ett murmesterfirma. Selskapene drives lokalt og var ett av to tilbydere som hadde levert inn anbud etter fristen.

Deres tilbud anses samlet å være det økonomisk mest fordelaktige tilbud for kommunen som byggherre. Rådmannen innstiller på at det innledes kontakt med tilbyder Backe Trondheim AS, (tidligere Aasen Bygg AS) i den hensikt å inngå kontrakt.

Avtale er først inngått når det foreligger skriftlig kontrakt etter NS 8407 underskrevet av både entreprenør og byggherre.

I følge framdriftsplanen skal ny ungdomsskole i Hommelvik stå ferdig før jul i 2018.

Les sakspapirene her.