Politiske møter uke 23

Denne uken er det seks møter i kommunale nemnder, råd og utvalg.

Møteuken starter mandag 6.juni kl 09.00 med møte i

Administrasjonsutvalget

som har følgende sakliste:

Orientering omstillingsprosess

Sykefravær 1. kvartal og t.o.m. april 2016

Sakspapirene kan du lese her.

Formannskapet

starter sitt møte klokken 10.00 og skal drøfte følgende:

Protokoll – Valg av underskrivere

Malvik kommune – Årsregnskap 2015

Tertialrapport 1 økonomi 2016

Betalingssatser innen helse/ velferd i Malvik kommune 2016 – sammenlignet med nabokommuner

Betalingssatser oppvekst/kultur – sammenlignet med andre kommuner

Budsjettvedtak i PS 117/15 – administrative funksjoner

Parkeringsavgift på kommunale p-plasser

Salg av kommunale eiendommer

TV-Aksjonen – Oppfølging av budsjettvedtak

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år

Forslag til retningslinjer for muligheten til å søke om reduksjon av husleie i kommunale boliger på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon

Fylkesmannens samordnede kommunebesøk

Øvrig agenda:

Strategidebatt: Utviklingstrekk – utviklingspotensial i 12-årsperioden. Økonomiske konsekvenser.

Saksdokumentene finner du her.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Malvik møtes kl 17.30 i dag for å ta følgende saker opp til behandling:

Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget 27.4.16.

Innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon.

Henvendelse fra innbygger vedrørende eiendomsskatt og fellesdeponier for avfall, m.v

Oppdatert status kommuneøkonomi – 2016.

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 6.6.16.

Eventuelt.

Sakspapirene kan du lese her.

 

Utvalg for oppvekst og kultur (OPPKU)

Har møte og befaringer torsdag 9.juni hvor de møter opp på Biblioteket ved Malvik Videregående skole. Sakliste og program for dagen er:

Saker til behandling

Kompetanseplan for grunnskolen 2016-2017

Bibliotekutvikling i Malvik

Referatsaker

Betalingssatser oppvekst/kultur – sammenlignet med andre kommuner

Kjøreplan/øvrig agenda

09.00 – 09.30 Lions Malvik informerer om sitt arbeid mot skolene.

09.30 – 10.00 Idrettsrådet informerer om sitt arbeid

10.00 – Saksbehandling

Lunsj i kantina på Malvik videregående

Befaring fra kl 12 – 15.45:

Vikhammer skole

Vikhammeråsen grendaskole

Vikhammeråsen barnehage

Sakspapirer kan leses her.

Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)

møtes også på torsdag som det siste møtet før ferien og skal behandle disse sakene:

Referatsaker:

Til møtet i ARESAM foreligger det 60 referatsaker som du kan lese mer om her.

Saker til behandling

Detaljreguleringsplan E6 Ranheim – Værnes. Strekningen Væretunnelen – Helltunnelen med del av Muruvik. Andre gangs behandling.

Holmenkollvegen 12 – klage på vedtak – støttemur

Liavegen 77 – klage på vedtak – søknad om dispensasjon – garasje/bolig

Etablering av møteplass på Nygården i tilknytning til Malvikstien

Naustan – oppfylling av rene masser

Karlslyst -fradeling og dispensasjon – tillegg til boligtomt

Pedersborg- fradeling og dispensasjon

Engan – Fradeling og dispensasjon

Storsand – fradeling og dispensasjon

Hønstad Statskog – fradeling av hyttetomt

Øvrig agenda:

Møtet starter med befaring i forbindelse med sakene:

Holmenkollvegen 12 – klage på vedtak – støttemur

Liavegen 77 – klage på vedtak – søknad om dispensasjon – garasje/bolig

Etablering av møteplass på Nygården i tilknytning til Malvikstien

Alle 311 dokumentene til møtet kan leses her:

Ungdomsrådet

skal ifølge møteplanen ha møte torsdag 9.juni. Ungdomsrådet behandler ingen saker og er derfor ikke tilknyttet kommunens saksbehandlingssystem så noen agenda for møtet foreligger dessverre ikke.

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.

Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene. Ungdomsrådet kan også ta opp saker det selv mener er viktige for ungdommene i Malvik.

Malvik ungdomsråd består av opptil 13 medlemmer.

I perioden 2015/2016 ledes Malvik Ungdomsråd av Sebastian Perreau med Lene Malvik Hanger som nestleder

Malvik ungdomsråd er på faceboook.

Sommerferie i juli

Det politiske Malvik tar ferie i juli og starter opp igjen 22.august med møte i formannskapet.

De siste møtene før ferien vil bli i Eldrerådet den 15. juni og i kommunestyret den 20.juni.