Ingen P-avgift ennå

Det innføres ikke parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser i Malvik kommune.

Det er innstillinga til de folkevalgte når de skal behandle utredningen rådmannen har gjort etter ett vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2015. Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra FDV Kommunalteknikk, eiendomsservice og næringskontoret, for å kartlegge inntektsmuligheter ved å innføre parkeringsavgift på kommunale p-plasser.

Det er i følge saksfremlegget lite som tyder på at det vil være økonomisk gunstig for Malvik kommune å innføre parkeringsavgift på kommunale p-plasser, hvis man legger til grunn at kun aktuelle p-plasser i sentrumskjernen av Hommelvik skal avgiftslegges.

Årsaken til dette er mangel på tilstrekkelig volum i antall aktuelle p-plasser, og stor sannsynlighet for at avgift på kommunale plasser vil forskyve parkering til andre steder fremfor å redusere faktisk bilbruk, heter det i innstillingen til Formannskapsmøtet 6.juni.

Selv om det ikke vurderes å være økonomisk grunnlag for å innføre avgiftsparkering på Malvik kommunes p-plasser per i dag, er det likevel grunn til å se nærmere på parkering og parkeringspraksis som tema i Malvik kommune.

Stikkord rundt dette er blant annet vurdering av ytterligere tidsbegrensninger, bedre skilting og merking, parkeringsfaglige vurderinger, eksempelvis knyttet til el- og hydrogenbilparkering, samt ladepunkter for slike kjøretøy og en generell profesjonalisering av parkering som tema.

Dette gjelder ikke minst også i forbindelse med drift av eksisterende og etablering av nye park & ride-anlegg i Malvik og regionen, hvor det er naturlig å se Trondheim Parkering, Miljøpakken, fylkeskommunen og kommunene rundt Trondheim i tett samspill.

Rådmannen har kommet fram til at Malvik kommune innleder samtaler med Trondheim Parkering med sikte på å utarbeide en intensjonsavtale om bistand til vurdering, planlegging og gjennomføring av tiltak som vil profesjonalisere parkering som tema i Malvik.

Denne avtalen skal legges fram for godkjenning i kommunestyret.