Foreslår å selge kommunale eiendommer

En arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen har vurdert salg av kommunal eiendom.

Kommunestyret vedtok i budsjettet for inneværende år, at for å redusere gjelden og bidra til finansiering av nye investeringer, skulle i tillegg rådmannen gå gjennom kommunens eiendoms- og boligmasse med sikte på salg.

Av totalt 408 eiendommer, har rådmannen vurdert 24 eiendommer nærmere for eventuelt salg.

Salg av en eller flere eiendommer vil gi inntekter til Malvik kommune, men salg av eiendom kan også skape begrensninger på kommunens utviklingsmuligheter, både på kort og lang sikt.

Et fåtall av eiendommene er å betrakte som egnet for omsetning til markedspris umiddelbart, mens en del eiendommer vil kunne bli salgbare, etter for eksempel omregulering, valg av erstatningslokaler, og så videre. En del eiendommer anbefales vurdert i en større sammenheng før det tas stilling til eventuelt salg.

Prioritert rekkefølge

I saksfremlegget som Formannskapet skal ta stilling til 6.juni, er det denne lista som omfatter 24 bebygde og ubebygde eiendommer, av Malvik kommunes 408 eiendommer, som foreslåes solgt i foreløpig prioritert rekkefølge.

1. Saksvik helsesenter, g/bnr. 1/615.

2. Tomt for Rema Vikhammer, g/bnr. 3/61.

3. Herredshuset, g/bnr. 57/2,

4. Parkering mot vest ved rådhuset, del av g/bnr. 49/112.

5. Tidligere skoletomt Hommelvik, g/bnr. 57/28, 49/137, 49/38, 49/150, 49/134, 49/112.

6. Øyavegen 23, g/bnr.57/306.

7. Gammel-Nesset del av g/bnr. 60/1.

8. Hommelvik barnehage, g/bnr. 57/64.

9. Hommelvik ungdomshus, g/bnr. 49/52,

10. Tomt for Sveberg barnehage, g/bnr. 46/438.

11. Malvikvegen 1682, g/bnr. 55/72.

12. Malvikvegen 1684, g/bnr. 55/74.

13. Muruvikvegen 13, g/bnr. 55/53.

14. Muruvikvegen 19, g/bnr. 55/51.

15. Vikhammer ungdomshus, g/bnr. 4/182

16. Hesttrøa 1, g/bnr. 48/23

17. Hesttrøa g/bnr. 48/78.

18. Hesttrøa parkeringsplass g/bnr. 49/147.

19. Hesttrøa parkeringsplass g/bnr. 49/228.

20. Øyavegen 18 og 20 g/bnr. 57/252.

21. Øyavegen 25, g/bnr. 57/283.

22. Øyavegen 27, lagerbygning, g/bnr. 57/285

23. Tomter Saksvik, g/bnr. 1/584 og 2/552,

24. Gravplass Solbakken, g/bnr. 54/244. 115

Vurdering

Eiendommene benevnt som nr. 1, 2, 4 og 6 kan selges til markedsverdi så snart det er praktisk mulig. De eiendommene benevnt som 3 og 5 kan selges til markedspris så snart det er praktisk mulig, etter at det er tatt stilling til erstatningslokaler for de ansatte som i dag har tilhold her, og etter at tomten(e) er målt opp.

Når det gjelder de ni eiendommene benevnt som nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 må det avklares med hensyn til om de skal inngå i kommunens planer med samme formål som nå, eventuelt med annet formål enn nå, før de vurderes solgt. Rådmannen skal avklare dette innen 2017.

Eiendommene benevnt som nr.16, 17, 18 og 19 må ses i sammenheng med en eventuell ny reguleringsplan for området Hesttrøa/Grønberg, og eiendommen benevnt som nr. 20, anbefales ikke solgt, men kan i prinsippet selges dersom det politisk avklares at de ikke lenger skal inngå i kommunens planer for egne virksomheter. Dette gjelder også for eiendommene benevnt som nr. 21, 22, 23 og 24 som også selges dersom det avklares at de ikke lenger skal inngå i kommunens planer for egne virksomheter.

Les sakspapirene her.