Kan bli base for flyktninger

I et forslag som utvalg for Helse og velferd skal behandle onsdag 1.juni, foreslår rådmannen at det etableres en base for enslige mindreårige flyktninger i lokalene etter Hommelvik barnehage.

I forslaget står det at Malvik kommune vedtar bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år og at det bosettes totalt 32 enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016 – 2019.

Dersom Malvik kommune oppnår å bosette 12 enslige mindreårige flyktninger i 2016, vil dette innebære en bosetting på totalt 48 flyktninger for 2016.

Rådmannen forslår nå at det etableres en base for målgruppen i lokalene som i dag benyttes til Hommelvik barnehage. Dette skjer når lokalene frigjøres høsten 2016.

800.000,- i oppussing

Hommelvik barnehage vurderes som et egnet lokale for base uten store ombygging og oppussingsbehov. Bygget er totalt på 360 m2. Arealbehovet for basen er anslått til 200 m2.

Kostnader til opp- pussing og rehabilitering er anslått til ca. kr. 4000,- per kvadratmeter noe som ifølge sakspapirene vil bety en kostnad på kr. 800 000,-

Dersom mesteparten kan gjøres i kommunal regi, kan kostnadene reduseres noe. Husleiepris for hele bygget er pr. i dag kr. 566 000,- pr. år.

Ny husleiepris for hele bygget etter oppussing er beregnet til kr. 800 000,- inkl. strøm pr. år. Tilgjengelig areal muliggjør samlokalisering med andre tjenester og virksomheter, for eksempel ressurssenter for minoritetsspråklige.

Andre lokaler som har vært vurdert til formålet er Ungdomshuset i Hommelvik, Lensmannskontoret i Havnevegen, Grønberg Barnehage i Hesttrøa, brakkerigg på ledig tomt på Nesset, en kommunal tomt på Saksvik og Lukas stiftelsen er forespurt om utleie av egnede lokaler.

Krever økt bemanning

Malvik kommune har ikke tidligere bosatt enslige mindreårige flyktninger. Dette omhandler derfor etablering av en ny tjeneste i Malvik. I siste anmodning fra IMDi, ber de om at Malvik kommune bosetter 48 flyktninger i 2016, inkludert 12 enslige mindreårige over 15 år.

Bemanningsbehov og kompetanse gjør at det for perioden ligger i forslaget at det utlyses til sammen åtte nye årsverk. Dette skal til sammen utgjøre et tverrfaglig team som får hovedansvaret for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger til fylte 23 år.

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger som skissert i utredningen som legges fram for politisk behandling utløser integreringstilskudd på til sammen ca. 46 mill. I tillegg vil det være mulig å søke ulike utgifter refundert av Bufetat.

Sentrale kostnader for kommune, vil eksempelvis være lønn, husleie og øvrige driftsutgifter.

I saksfremlegget står det at det er knyttet en del usikkerhet til det fremlagte tallmaterialet, og det vil derfor være viktig at det legges opp til jevnlig rapportering for å sikre økonomisk balanse.

Forslaget skal først behandles i utvalg for Helse og velferd, deretter formannskapet før det kommer til endelig behandling i kommunestyret.

Sakspapirene til møtet i utvalg for Helse og velferd kan du lese her.