Kommunen har 1,3 milliarder i lån

Kommunestyret behandlet mandag finansrapporten for Malvik kommune for 2015. 

I henhold til finansreglementet skal kommunestyret ha en rapport som viser en status for gjeldsforvaltningen og på forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Rådmannen skal i tillegg gi en vurdering av faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

Over 1,3 milliarder i gjeld

Den totale gjeldsporteføljen for Malvik kommune er nå på 1319 millioner, hvorav startlån utgjør 365 millioner. Gjennomsnittlig rente er på 2,63% mens rentebindingstiden er på gjennomsnittlig 2,51 år. Andel fastrente er på 48 %.

Dette er i samsvar med budsjettvedtak 15.1.2015 hvor kommunestyret vedtok bruk av lånemidler på 100,5 millioner.

Beløpet er inklusive 15,8 millioner kroner til vann/avløp/renovasjonsområdet samt 50 millioner kroner til startlån for videre utlån til finansiering av investeringer.