Politiske møter uke 21

Denne uken er det kun møte i kommunestyret i Malvik kommune.

De 31 medlemmene av kommunestyret samles kl 09.00 i Bruket kulturhus for en strategisamling om økonomi.

Kommunestyret samles klokken 15.00 og starter først spørretime hvor innbygger Annelie Nystrøm har sendt inn spørsmål til ordføreren. Spørretimen streames direkte på web-tv.

Etter spørretimen settes kommunestyret med følgende saker på dagsorden:

Saksliste

Møtetidspunkt: Kl.09.00 – kl. 18.00

Tema: Kommuneøkonomi og utviklingsnettverk

 • Innledning ved ordføreren.
 • KS gir en orientering om nettverksarbeidet, erfaringer fra tidligere nettverk og tilbakemelding på forhåndskartlegginga de har foretatt.
 • Hva er handlingsrommet i de ulike tjenestene i Malvik kommune? Gjennomgang av regnskapstall/KOSTRA for Malvik. Dette vil danne grunnlag for å vurdere endring i tjenestene.
 • Å styre på resultat og kvalitet. Gruppearbeid. Et grunnlag for endring av styringssystemet i kommunen. Det legges opp til at deltakerne arbeider med hva det skal være mål på i ulike tjenester etter innledning fra KS.
 • Oppsummering med fokus på det videre arbeidet med utviklingsnettverksarbeidet i kommunen ved ordfører og rådmann. Virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte er invitert til å delta sammen med kommunestyret på denne delen av møtet.

Referatsaker

 • Protokoll fra møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS 27.04.16
 • Signert Årsrapport 2015 og revisors beretning – MidtNorge 110-sentral IKS
 • Protokoll fra møte i representantskapet i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 25.04.16
 • TrønderEnergis årsrapport for 2015
 • Systematisk kvalitetsarbeid innen helse/ velferd – «Jakten på stadig forbedring»
 • Revisjonsberetning 2015 – Revisjon Midt-Norge IKS
 • Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 – fastsetting av valgdag
 • Protokoll fra styremøte Trondheimsregionens friluftsråd 20.4.16 2016
 • Møteprotokoll valgstyret 18.04.16 2016

Saker til behandling

 • 2.gangs behandling – detaljregulering for Granholtvegen 4, gnr bnr 4/6 og 4/176 – planID. 201501
 • Godkjenning utbyggingsavtale Stav Handels og næringspark
 • 2.gangs behandling Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS) for Malvik kommune og Tiltak i henhold til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Kvalitetsmelding grunnskole 2015
 • Strategi for arbeid mot mobbing
 • Finansrapport 31.12.2015
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Kato Vassdahl
 • Suppleringsvalg – Utvalg for helse og velferd og Utvalg for oppvekst og kultur

Forespørsel

 • Spørsmål – om kommunereformen

Møtestart kl. 09:00 i Nygaardsvoldsalen i Bruket kulturhus. Møteslutt kl. 18:00.