Over 2800 tonn masse fjernet

I forbindelse med opprydding i grunnen under båthallen til Malvik Båtforening i Hommelvik ble det fjernet over 2800 tonn med forurenset masse.

Arbeidet er nå ferdig og asfaltering av plassen er i gang.

Det var Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som i 2015 ga pålegg til Jernbaneverket om å utføre opprydding av kreosotholdige masser i området ved og under Båthallen på Nygården.

I sluttrapporten for prosjektet står  det at arbeidene er utført på grunnlag av tiltaksplan og pålegget fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, fra august 2015.

Dette i henhold til utarbeidet graveplan og under tilsyn fra firmaet Multiconsult som miljøgeologisk rådgiver. Gravearbeidene startet 23. september 2015 og ble avsluttet 15. desember 2015.

Multiconsult utførte i perioden daglig befaring ved utgraving av dypereliggende masser.

All masse i tilstandsklasse 1-4 er gjenbrukt på området. Underliggende kreosotforurenset masse i tilstandsklasse 5 og «farlig avfall» er levert til eksternt godkjent mottak.

Massene i tilstandsklasse 5, totalt 1947,39 tonn, er levert til Franzefoss sitt mottak i Trondheim.

Farlig avfall, totalt 854,58 tonn, er levert til Miljöbolaget i Svealand AB sitt mottak i Storfors, Sverige.

Multiconsult sin vurdering er at gjenliggende PAH-forurensede masser på området ikke utgjør noen helse- eller spredningsfare, jevnfør vurderinger gjort i tiltaksplanen for arbeidene  og at man nå har utført oppgraving og masseutskifting i kildeområde og omkringliggende områder, skriver Multiconsult i sin sluttrapport.