Skal få skikkelig svar

De to spørsmålene som stilles i kommunestyremøtet mandag om kommunereform og folkeavstemming blir svart ut og håndtert på en skikkelig måte.

Det sier varaordfører Ole Herman Sveian (SP).

– Kommunestyret har vedtatt hvordan vi skal forholde oss til kommunereform og kommunesammenslåing ved to vedtak de siste sju månedene. Disse vedtakene er fattet etter et grundig forarbeid og prosess i den forrige perioden hvor både politisk- og administrativ ledelse har vært delaktig, sier Sveian.

– Men både kommunestyremedlemmer og innbyggere har rett til å bli hørt og rett til å stille spørsmål de ønsker svar på i denne og andre saker. Selvsagt får de ordentlige svar og selvsagt er det lov å være uenig med flertallet i kommunestyret om både prosess og konklusjon i denne saken.

– Jeg vil si at det er gjort et godt arbeide i utredning av kommunereformen og dette har dannet bakteppet for de vedtak som tidligere er fattet om kommunereform og kommunesammenslåing, sier Ole Herman Sveian.

Det er innbygger Annelie Nystrøm og lokalpolitiker Torgeir Anda (V) som stiller hvert sitt spørsmål om saken mandag.

Møtet streames på web-tv.

Formannskapssekretær Sissel Langås i Malvik kommune kan fortelle at kommunestyret møtes til temamøte fra klokken 09.00 mandag i Bruket kulturhus.

– Fra klokken 15.00 er det kommunestyremøte med behandling av saker og streamingen på web-tv starter da, forteller Langås.

Spørretimen skal gjennomføres før den øvrige saklisten.

Reglementet sier at før kommunestyret settes gjennomføres det 20 minutter med offentlig spørretid i møtesalen.

Alle personer bosatt i Malvik kan stille spørsmål til kommunestyret, partigrupperinger i kommunestyret eller til ordføreren.

Spørsmål kan ikke rettes til den enkeltes representant.

Spørsmål må innleveres skriftlig til orføreren senest kl. 10.00 torsdag i uken før kommunestyremøte avholdes.

Saker til behandling

  • 2. gangsbehandling – detaljregulering for Granholtvegen 4, gnr bnr 4/6 og 4/176
  • Godkjenning utbyggingsavtale Stav Handels og næringspark
  • 2. gangs behandling Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS) for Malvik kommune og Tiltak i henhold til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Kvalitetsmelding grunnskole 2015 2016
  • Strategi for arbeid mot mobbing 2016
  • Finansrapport 31.12.2015
  • Søknad om fritak fra politiske verv – Kato Vassdahl
  • Suppleringsvalg – Utvalg for helse og velferd og Utvalg for oppvekst og kultur
  • Spørsmål – om kommunereformen