Fylkesmannen ber Malvik delta i kommunereformen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oppfordrer nå Malvik kommune i et brev om fortsatt å jobbe videre med prosesser rundt kommunereformen.

Fylkesmannen viser til opplegget for arbeidet med kommunereformen i Sør-Trøndelag.

I april anbefalte Fylkesmannen om at kommunene må sluttføre forhandlinger om nye kommuner i løpet av april, slik at innbyggerne kan involveres og høres om ulike alternativer (egen kommune, ny kommune) før Stortingets frist 01.07.2016.

Fylkesmannen ser for sin del at diskusjonene rundt Trondheim kan bli styrket ved at Malvik også deltar i prosessene.

– Kommunen er tett innvevd i og en integrert del av Trondheimsregionen gjennom pendling, handel, service og kultur, heter det i brevet.

– Vi ser det derfor som viktig å få med Malviks stemme om hvilke muligheter og utfordringer deres innbyggere har framover. På samme måte er det viktig at Malvik kommunes innbyggere får anledning til å uttrykke sin holdning gjennom innbyggerinvolvering, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Malvik kommune.

Bakgrunn

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriver litt om bakgrunnen for sin henvendelse til kommunen:

Malvik kommune var tidlig ute med å sette i gang arbeid med kommunereformen, og igangsatte et utredningsarbeid som skulle se på tre alternativer (egen kommune, kommune i Værnesregionen, Malvik sammen med kommuner i Værnesregionen, Malvik sammen med kommuner i Trondheimsregionen).

Malvik deltok dessuten i nabosamtaler på politisk nivå og administrativt samarbeid med Trondheim/Klæbu/Melhus/Skaun, og tilrettela informasjon til innbyggerne.

Ved behandling av sluttrapport av forstudien, konkluderte kommunestyret den 26.10.15 med at Malvik på det tidspunktet ikke ville gå inn i forhandlinger om kommunesammenslåing.

Fylkesmannen deltok på formannskapets møte 16. februar 2016. Der utfordret Fylkesmannen kommunen til å vurdere å delta i de politiske samtalene Trondheim og Klæbu da hadde satt i gang om kommunereformen.

Kommunestyret behandla kommunereformen på nytt i sitt møte 29.02.2016. Rådmannens innstilling var å delta i samtalene mellom Trondheim og Klæbu.

Kommunestyrets vedtak var at saken om kommunereform ikke var vesentlig endra siden saken ble behandlet høsten 2016, og opprettholdt sitt vedtak fra 26.10.15.

Med tanke på å se om det kunne foreligge nye opplysninger, ble ordfører bedt av kommunestyret om å ta initiativ til samtaler med Trondheim kommune.

Fylkesmannen er ikke kjent med hva som har kommet ut av eventuelle samtaler på politisk nivå mellom Malvik og Trondheim kommuner.

Fylkesmannens vurdering

Statsråd Jan Tore Sanner sendte i oktober 2015 brev til alle landets kommunestyrer, som peker på at oppdraget og tidsfrister som er satt av Stortinget, står fast.

Det vil si at alle landets kommuner har et utredningsansvar mht. å delta i reformen gjennom å ha samtaler med nabokommuner, utrede og involvere innbyggerne fram til endelig vedtak i kommunestyrene innen 1. juli 2016.

Statsråden presiserer at Stortingets forventning til kommunene går lengre enn å vurdere om de vil fortsette som egen kommune i ti-årene framover.

Det er viktig også å klargjøre minst ett alternativ for hvordan en sammenslått kommune vil se ut, og fordeler og ulemper ved denne.

Vurderingen av både 0-alternativet og en sammenslått kommune bør ta utgangspunkt i mål og kriterier for reformen samt generalistkommuneprinsippet, og ha et langsiktig tidsperspektiv.

Fylkesmannen er gitt et oppdrag med å bidra til at prosessene går og at et best mulig beslutningsgrunnlag utvikles.

Fylkesmannen skal også oppsummere kommunenes vedtak, og på grunnlag av kommunenes vurderinger gi en helhetlig tilrådning om kommunestrukturen i fylket innen 01.10.2016.

– Vi har som nevnt over et bilde av at Malvik kommune fram til høsten 2015 deltok på en god måte i nabosamtaler og med prosesser i egen kommune, skriver Fylkesmannen i brevet til Malvik kommune.

I perioden i etterkant har Malvik, i tråd med kommunestyrevedtaket i oktober, i mindre grad deltatt i reformarbeidet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriver at han har respekt for at det er kommunestyrene som skal ta stilling til de utfordringene Storting og Regjering har gitt knytta til kommunereformen.

– Vi vil likevel, på samme grunnlag som overfor formannskapet i februar, oppfordre Malvik kommune til fortsatt å jobbe videre med prosesser rundt kommunereformen.

Dette ut fra følgende:

  • Det pågår nå prosesser mellom kommuner både på i Værnesregionen, Trondheim/Klæbu og Melhus/Skaun. Eventuelle kommunesammenslåinger her vil påvirke Malvik kommune sin situasjon både på kort og lang sikt.
  • Det er nå inngått en avtale om nytt inntektssystem fra 2017. Endringene som kommer som følge av dette (jf. kommuneproposisjonen fra 11. mai) vil gi Malvik kommune et økonomisk nedtrekk pr år.
  • Det går nå mot et nytt Trøndelagsfylke fra 2018, som både kan gi muligheter og utfordringer for Malviks relative posisjon i det nye fylket.
  • Fylkesmannen anbefaler utfra Stortingets oppdrag at kommunene skal lage et kunnskapsgrunnlag både om egen kommune de neste ti-årene og en ny kommune. Gjennom saksframlegg er det i Malvik lagt fram en god del bakgrunnsmateriale og fakta/statistikk for kommunestyret. Vi oppfordrer til å vurdere om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og videre at materialet bør drøftes inngående bl.a. for å kunne si noe om forutsetningene for at alternativet å fortsette som egen kommune skal være bærekraftig. Relevante forhold her vil f.eks. være behov for framtidig samarbeid, økonomisk bærekraft, kapasitet og kompetanse i tjenesteproduksjon, helhetlig samfunnsutvikling, utvikling i bo-, arbeidsmarkedet mv.
  • Kun deltakelse i prosesser med forhandlinger og intensjonsavtaler kan vise konkret hvordan dagens kommuner kan gå sammen om å skape noe nytt. Det er også først da det er mulig for innbyggerne å ta stilling til konkrete alternativ for sammenslåing, sett opp mot hvordan kommunen vil klare seg alene i framtida.
  • I Fylkesmannens innbyggerundersøkelse fra januar 2016 svarte 51 % av innbyggerne i Malvik at de er åpne for kommunesammenslåing/deling, med Trondheim som den klart foretrukne/aktuelle kommune.

Trondheim og Klæbu har nå klar en intensjonsavtale om sammenslåing (og det er gjennomført folkeavstemming i Klæbu med 67 % ja-stemmer), og det samme har Melhus og Skaun.