Politiske møter uke 20

Denne uken er det kun ett politisk møte i Malvik kommune.

Det er Utvalg for Helse- og velferd (HEVE) som møtes i formannskapssalen på rådhuset, torsdag 19.mai kl 09.00.

Referatsaker

 • Svar på forespørsel om ekstra turnusplass for fysioterapeut fra Malvik kommune
 • Innvilgelse av tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens
 • Signert samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St. Olavs hospital og kommunene i Sør-Trøndelag og samarbeidende kommuner
 • Turnusplass for fysioteraeputer 2016
 • Bekreftelse på mottatt tilskudd 2016 fra Malvik kommune – kommunalt rusarbeid 2016 kap 765 post 62
 • Samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag og samarbeidende kommuner
 • Signert interkommunal Vertskommuneavtale innen miljørettet helsevern
 • Rapportering antall personer med psykisk utviklingshemming pr. 01.01.16

Saker til behandling

 • Samhandlingsreformen – kort statusbeskrivelse for perioden 2012 – 2015
 • Betalingssatser innen helse/ velferd i Malvik kommune 2016 – sammenlignet med nabokommuner

Øvrig agenda

Møtetid: kl.09 – 12.00.

 • Kort informasjon om status omstillingsprosessen
 • Kort informasjon om Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Les alle sakspapirene her.