Kaffe og vaffel på Fjølstatrøa

Malvik historielag har fra mai til september, salg av kaffe og vaffel på Fjølstadtrøa museum hver søndag mellom klokken 11:00 og 15:00 og ønsker alle hjertelig velkommen!

Du finner den idylliske plassen, Fjølstadtrøa husmannsplass 5 km fra gamle Malvik sentrum, med adkomst fra gamle E6 ved Malvik kirke, eller fra motorvei mot Bostad. Fjølstadtrøa husmannsplass drives på frivillig basis av Malvik historielag og eiendommen ligger sjarmerende til like ved skogen og en eldre ferdselsveg. Museet har fri parkering rett ved museet og det er bilvei helt frem. Malvik historielag har gratis omvisning de søndagene museet er åpent.

 Fjølstadtrøa husmannsplass

Fjølstadtrøa husmannsplass

Fjølstadtrøa husmannsplass drives av Malvik historielag. Historielaget fikk overdratt bygninger med innbo og løsøre vederlagsfritt av siste eier i 1986. I 1999 eksproprierte Malvik kommune området rundt, og plassen besitter i dag ca. 40 mål innmark. Historielagets formål er å ta vare på og synliggjøre husmannskulturen og således skape et levende museum samt formidle tradisjonell gårdsdrift og levemåter kombinert med gamle håndverksteknikker.

Malvik Historielag har opp gjennom årene hatt et langt og givende samarbeid med barnehager og skoler i nærområdet. Ungene har opplevd årssyklusen på husmannsplassen med alt fra såing og potetopptaking til juleforberedelser og oppvekking av nissen. Historielaget har også åpne arrangementer med omvisning og bevertning på plassen.

Tunet er et åpent firkanttun med våningshus, låve, stabbur og et mindre nybygg som fungerte som bolig for siste eier. Opprinnelig hadde plassen også ei smie. Nybygget er bygget på grunnvollene av den gamle mastua. Nåværende stabbur er tilflyttet i senere tid.

Da historielaget overtok eiendommen var bygningene i en kritisk forfatning, og det er i årenes løp nedlagt et betydelig dugnadsarbeid av lagets medlemmer, skoleelever og folk på sysselsettingstiltak. Bygningsmassen er pietetsfullt restaurert i samsvar med antikvariske retningslinjer. Det meste av interiøret og inventaret har tilhørt samme familie i fire generasjoner og mye er bevart i sin opprinnelige tilstand. Dette gjør at plassen har stor verdi i kulturhistorisk sammenheng. I våningshuset er installert flere gamle etasjeovner. Her er også bevart et eldre elektrisk ledningsnett av typen glansgarn. Huset rommer et eldre skomakerverksted, et soverom og et klesloft med vev og tekstilredskaper. I stua står den gamle salongen med hjemmevevde setetrekk. Her er også et stort hjørneskap og en bokhylle. På kjøkkenet er bevart en vedovn og en elektrisk komfyr fra 1950-tallet. Låve og bur inneholder eldre gjenstander som har tilhørt plassen.

Området rundt

Fjølstadtrøa ligger i et rikt og variert kulturlandskap. Området er meget benyttet som utfartssted. Et stykke nord for plassen ligger kardusdammen hvor det er forekomst av middelalderfisken Karuss (Karrasius vulgaris). Karussen kom visstnok med pilegrimene østfra, over grensen fra Sverige. Like nord for tunet er også spor av en gammel ferdselsvei som hadde forbindelse med den gamle kirkeveien over skogen til Mostadmark. Øst for plassen ligger rester av en eldre grunnmur som er betydelig eldre enn bygningene på husmannsplassen. Slåtteengene rundt Fjølstadtrøa har en artsrik flora med sjeldne og fargerike urter. I utkanten av området er spor av et eldre grøftegjerde, åkerholme og gamle rydningsrøyser. To bekker renner like i nærheten. I den ene bekken er det en plass, ”røyt-høle”, hvor huder og skinn ble røytet i forbindelse med skomakervirksomheten på plassen.

Plassens beboere

De første driverne av Fjølstadtrøa, Hans Larsen Roten og Serina Arntsdatter Fjølstad, bygsla plassen i 1851. Hun var datter på gården Fjølstad. Årsavgifta var på 20 spd. Og ”en dags vogtning i ugen, samt hver 3. søndag for småfæet”. De neste driverne var Anders Torstensen Malvik og Anne Serine Hansdatter. Foruten å være husmann drev Anders også som skomaker. Anna Serine døde og enkemannen giftet seg med Gurine Zakariasdatter Bostadmark. Da hun også døde, giftet han seg for tredje gang med Karen Olsdatter Fjølstadås. Foruten en egen sønn fostret de også pleiesønnen Sverre Saugen. Sverre Saugen (1902-1993) og hustru Jørgine Sofie Almås fra Selbu, overtok eiendommen i 1931. Ekteskapet var barnløst, og i 1986 overlot enkemann Sverre Saugen Fjølstadtrøa (bygninger, innbo og løsøre) vederlagsfritt til Malvik historielag. Morten Fjølstad overtok drifta av jorda.

Kilder: Malvik bygdebok, I A, fra s. 494

Historisk bilde av Fjølstadtrøa husmannsplass, hentet fra informasjonstavlen ved museet.
Historisk bilde av Fjølstadtrøa husmannsplass, hentet fra informasjonstavlen ved museet.