Politiske møter uke 19

Denne uken er det tre politiske møter på møteplanen i Malvik kommune.

Formannskap

Formannskapet møtes denne gangen oppi Høiby’n mandag, den 9. mai klokken 09:00

 • Temamøte med Malvik skogeierlag.

Klokken 11:15 avholdes ordinært formannskapsmøtet  i Formannskapssalen på Rådhuset.

Saker til behandling

 • Fire søknader om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt for 2016
 • Finansrapport 31.12.2015
 • Godkjenning utbyggingsavtale Stav Handels og næringspark
 • 2.gangs behandling – Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS) for Malvik kommune og Tiltak i henhold til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Strategi for arbeid mot mobbing
 • Kvalitetsmelding grunnskole 2015
 • Valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for saker i Frostating lagmannsrett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Valg av meddommere til Sør-Trøndelag jordskifterett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020

Kjøreplan

 • 09:00 – Temamøte med Malvik skogeierlag. Merk oppmøtested: Høiby`n.
 • 11:15 – Ordinært formannskapsmøte
 • 11:45 – Lunsj
 • 12:15 – Ordinært formannskapsmøte forts.
 • Representanter fra IT-avdelingen i Malvik kommune vil delta på møtet og ha en gjennomgang av bruken av mappe for konfidensielle dokumenter på iPad.

Her kan du lese saksdokumentene.

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset torsdag, den 12.05.2016 klokken 09:00.

Referatsaker

 • Torpbakken – fradeling av eiendom
 • Smiskaret 48 – endret ansvar – takopplett
 • Sandmarkvegen 7 – Igangsettingstillatelse – støttemur/utkjørsel
 • Bonaunvegen 68 – Igangsettingstillatelse – enebolig, garasjer og veg
 • Malvikvegen 475 – Igangsettingstillatelse – Fasadeendring og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
 • Holmenkollvegen 12 – Avslag på søknad om rammetillatelse – støttemur
 • Smiskaret 48 – Ferdigattest – takopplett
 • Bergvegen 19 – Ferdigattest – garasje
 • Sveberg 14 – Igangsettingstillatelse – VA anlegg
 • Stavsjøvegen 19 B – Pålegg om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt.
 • Saxe Viks veg 2 – Ferdigattest – 3 stk. leiligheter 2015/1750
 • Smiskaret 80 C – Igangsettingstillatelse – enebolig med sokkelleilighet og garasje
 • Sandmarkvegen 12 – Igangsettingstillatelse – endring av tillatelse
 • Stavsjøvegen 19 B – Ileggelse av gebyr
 • Høgåsen 14 – Ferdigattest – tilbygg
 • Elvdalen 2 – Igangsettingstillatelse – tilbygg
 • Muruvik havn – Ferdigattest – Riving av deler av bygg og anlegg
 • Trompetvegen 9 – Igangsettingstillatelse – Carport og fasadeendring
 • Stavsjøvegen 4 – Rammetillatelse – tilbygg
 • Nessvegen 50 – Igangsettingstillatelse – rirving og nytt bygg
 • Stavsjøvegen 14 – igangsettingstillatelse – tilbygg F
 • Vasselja – Uttak av steinmasser til eget bruk
 • Tilsyn og fakturering
 • Furuhaugvegen 3 – Rammetillatelse – tiltak
 • Leikvegen 12 – Igangsettingstillatelse – plassering av lekestue
 • Muruvikvegen 12 – Igangsettingstillatelse – garasje
 • Muruvik Næringspark – Igangsettingstillatelse – utvidet drift
 • Tilsyn og fakturering
 • Trompetvegen 26 – Igangsettingstillatelse – Garasje
 • Hauganvegen 21 – Igangsettingstillatelse – bruksendring bolig
 • Tverrvegen 39 – Igangsettingstillatelse – altan
 • Øya – Igangsettingstillatelse – tribuner
 • Vuluvegen 109 – Igangsettingstillatelse – tilbygg
 • Muruvik Nærmiljøanlegg – Igangsettingstillatelse – kunstgressbane
 • Nygården – Avslag på klage
 • Vikhovlia – Midlertidig brukstillatelse – småhus
 • Leistad – Igangsettingstillatelse – massedeponi
 • Muruvikvegen 5 – Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
 • Duevegen 10 – Igangsettingstillatelse – tilbygg under 50 m2
 • Havnevegen 127 – Igangsettingstillatelse – kattehotell
 • Vidhaugen felt B2 – Endring av gitt tillatelse – høyde, plassering av boliger og støttemur, gjerder og autovern
 • Hestsjøen 20- Igangsettingstillatelse – Anneks
 • Klarinettvegen 7 -Delingstillatelse – fradeling av eiendom
 • Bjørklia – Igangsettingstillatelse – konstruksjonssikkerhet, radonsikring, rørleggerarbeid og
 • snekker-tømrerarbeid
 • Aunkleiva 25 – Igangsettingstillatelse – Terrasse/veranda/levegg
 • Flatholmvegen 24 B – Midlertidig brukstillatelse – enebolig med bileilighet og garasje
 • Sveianvegen 6 – Igangsettingstillatelse – riving av carport
 • Vidhaugen 29 – Ferdigattest – enebolig med garasje
 • Naustmarka 77 – Igangsettingstillatelse – tilbygg
 • Selbuvegen 36 – Ferdigattest – tilbygg
 • Havnevegen – Igangsettingstillatelse – barnehage
 • Olav Magnussons veg 27 – Igangsettingstillatelse – endret ansvar
 • Stavsjøvegen 4 – Igangsettingstillatelse – tilbygg
 • Furuhaugvegen 1 – Ferdigattest – Garasje

Saker til behandling

 • 2.gangsbehandling – detaljregulering for Granholtvegen 4, gnr bnr 4/6 og 4/176 – planID.
 • Planid 201175F – Vurdering av reguleringsendring Svebergmarka felt B11
 • Forbord søndre – fradeling og dispensasjon
 • Bromset nordre – Fradeling og dispensasjon
 • Smebergvegen 9 – søknad om kjøp av kommunal grunn – tilleggsareal til 54/74
 • Grønbergs veg 11B – klage på vedtak – tilbygg, påbygg og fasadeendring
 • Liavegen 35 – Avslag på søknad om tillatelse til garasje
 • Klarinettvegen 4 – Avslag på søknad om dispensasjon – klage

Orienteringssak

 • 4-felts motorveg E6, med representant fra Statens Vegvesen

Her kan du lese saksdokumentene.

Ungdomsrådet

Etter planen skal det avholdes møte i Ungdomsrådet torsdag, den 12.05.2016

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.
Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene.

Her kan du lese om Ungdomsrådet i Malvik kommune.