– Jeg er glad for at det nå er flertall for endringer som gjør det mer lønnsomt for kommuner å gå sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i Stortinget inngikk i forrige uke en avtale om endringer i inntektssystemet for kommunene. De tre partiene ble blant annet enige om endringer i de regionalpolitiske tilskuddene og å innføre en modell for å differensiere kompensasjonen for smådriftsulemper mellom kommunene, et såkalt gradert basistilskudd. Dette er elementer i inntektssystemet som påvirkes av kommunesammenslåinger.

I følge Kommunaldepartementet skal inntektssystemet gi kommunene mulighet til å tilby gode og likeverdige tjenester over alt, i by og distrikt. Kommuner i tettbebygde strøk som velger å være små, kan ikke lengre sende en ekstraregning for administrasjon til innbyggerne i andre kommuner.

For Malvik kommunes sin del vil overføringene fra staten bli ca 2,1 millioner kroner mindre med det nye systemet.

Statens overføring

Tabellforklaring

Kolonne 1: Innbyggertall per 1.1.2015

Kolonne 2: Kommunens verdi på distriktsindeksen for 2014.

Kolonne 3 og 4: Anslag på frie inntekter 2016, etter saldert budsjett. Tall i 1000 kroner og kroner per innbygger.

Kolonne 5 og 6: Isolert fordelingsvirkning av å innføre en modell for gradert basistilskudd som vist i avtalen. Frigjort beløp fra basistilskuddet er fordelt med et likt beløp per innbygger. Fordelingsvirkningene er sett i forhold til basistilskuddet i 2015 (12,8 mill. kroner per kommune). Tall i 1000 kroner og kroner per innbygger.

Kolonne 7 og 8: Isolert fordelingsvirkning av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. I beregningene er det tatt utgangspunkt i de regionalpolitiske tilskuddene i 2016. De tre tilskuddene er ifølge avtalen samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg. I forhold til i 2016 er disse tilskuddene redusert med i underkant av 80 mill. kroner, og dette beløpet tilbakeføres til innbyggertilskuddet med et likt beløp per innbygger (15 kroner per innbygger). Tall i 1000 kroner og kroner per innbygger.

Mer til sammenslåtte kommuner

For at kommuner som vurderer å søke om sammenslåing innen 1. juli skal kunne se hvordan disse endringene i inntektssystemet vil slå ut, publiserer derfor departementet nå et anslag på fordelingsvirkningene av endringene i disse elementene.

– Vi vil legge avtalen mellom partiene til grunn når vi nå jobber med kommuneproposisjonen for 2017, som legges frem i mai. Det gamle systemet belønnet kommuner som valgte å stå alene, nå belønner vi de som går sammen, sier Sanner.

Kommuner som vedtar å slå seg sammen vil i henhold til avtalen beholde dagens basistilskudd frem til sammenslåing iverksettes. Når sammenslåing iverksettes, vil de også kompenseres for endringer i regionalpolitiske tilskudd og basistilskuddet gjennom inndelingstilskuddet. Inndelingstilskuddet gis uavkortet i 15 år, og trappes deretter ned over fem år. I tillegg får kommuner som slår seg sammen både reformstøtte og engangsstøtte.  Dette gir disse kommunene god økonomisk forutsigbarhet.

Et anslag for hvordan endringene i kostnadsnøkkelen vil slå ut vil publiseres i kommuneproposisjonen som publiseres 11.mai. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017. Departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.