Kommunens eget kontrollorgan avviser klage

Kontrollutvalget i Malvik skal onsdag behandle en klage fra eierne av eiendommen Svehøgda 166. Sekretæriatet går inn for å avvise klagen.

Den 25. februar 2016 sendte huseierne av Svehøgda 166 ny klage på tomta de har eid i 13 år til Malvik kommune.

Stolte på kommunen

Paret sier at dem har forholdt seg til og rådført seg med kommunen i denne saken helt fra tomten ble kjøpte for 13 år siden.

Paret har måtte tatt opp 2,4 millioner i ekstra lånekostnader for å sikre både folk som ferdes på gangfeltet og veien nedenfor og på grunn av egen sikkerhet. I tillegg har paret i forkant av dette brukt flere hundre tusen på geologer og advokater. Dette har nå satt paret i et stort økonomisk uføre

Hanne Næss og Trond Engesbak har forholdt seg til rapporter fra geologer som var innleid og betalt av Malvik kommune.

Paret skriver i sin klage at det i disse rapportene kommer klart fram at tomten er egnet til bolig og at huset blir stående på fjell. Dette var noe Hanne Næss, Trond Engesbak og Nordbohus Systembygg AS som ansvarlig søker har lagt til grunn for å bygge hus på tomten.

I ettertid har det kommet fram at en del av huset ikke står på fjell, og at det står i fare for å gli ut.

Møte med politisk ledelse

Videre viser dem til et møte med ordfører, varaordfører og rådmann i Malvik, den 10. februar 2016.

I følge Hanne Næss og Trond Engesbak hadde det da blitt enighet om at paret skulle sende et nytt brev angående problemene med tomten.

På bakgrunn av dette ber dem nå kontrollutvalget ser på saken om svehøgda 166 en gang til.

Det er kraftig kritikk som fremkommer av klagen, da det fremkommer både påstander om at navngitt saksbehandler har motarbeidet saken og kommet med uriktige opplysninger flere ganger.

Kontrollutvalget har plikt til å føre kontroll og tilsyn kommunens forvaltning generelt. Enkeltsaker kan være en indikasjon på at kommunen ikke følger de lover, forskrifter, retningslinjer med mer, men kontrollutvalget behandler ikke selve enkeltsaker og klager.

Kontrollutvalgetssekreteriat skriver i sin innstilling at klage må rettes til riktig instans, i dette tilfelle kommunen, om kommunen allerede kommunen har behandlet klagen, kan klagen rettes til fylkesmannen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatets vurdering er at saken i all hovedsak og det aller vesentligste bygger på samme faktum nå som ved forrige behandling. Sekretariatet kan ikke se at de forhold som angår denne saken ligger til kontrollutvalget å behandle. Sekretariatet kan derfor ikke se at ny klage gir nye opplysninger om forhold som ligger til kontrollutvalget å behandle.

Møte i kontrollutvalget er på Rådhuset, Formannskapssalen i dag onsdag 27.april kl 17.00 og er åpent for alle.

Her kan du lese klagen i sin helhet:

Ny klage på tomt svehøgda 166 -25.02.2016

Viser til møte den 10.02-2016 med ordfører, varaordfører og rådmann i Malvik. Da ble vi enige om å sende et nytt brev angående problemer med tomt. Vi ber med dette om at kontrollutvalget ser på saken om svehøgda 166 på nytt. Det ble kun lagt fram deler av saken sist den ble tatt opp, og vi setter spesielt spørsmålstegn ved at det ble lagt fram bare 2 av 24 vedlegg fra heftet som vi mener er veldig relevant. Vi ber om at hele heftet som sist ble overlevert Per Walseth, tidligere leder av kontrollutvalget legges fram i sin helhet. Vi setter også spørsmålstegn ved at Rådmann i Malvik og Svein Stræte fra teknisk etat, ble innkalt for svare på spørsmål. Vi har aldri fått den samme muligheten til å uttale oss og svare på spørsmål, Svein Stræte er den som har motarbeidet denne saken og kommet med uriktige opplysninger flere ganger. Da denne saken er todelt så velger vi å dele den inn i forside hus og bakside hus, slik at det blir ryddig og enklere å forstå.

Forside hus:
Vi har fra den dagen vi kjøpte tomten forholdt oss til og rådført oss med Malvik kommune. I disse rapportene kommer det klart fram at tomten er egnet til bolig og at huset blir stående på fjell. Dette er noe vi som kjøpere av tomten og Nordbohus Systembygg AS som ansvarlig søker har lagt til grunn for å bygge hus på tomten. I ettertid har det kommet fram at en del av huset ikke står på fjell, og at det står i fare for å gli ut. På grunn av vår egen sikkerhet og ikke minst for folk som ferdes på gangfeltet og veien nedenfortomten, var vi til slutt tvunget til å sikre tomten og huset vårt fra å gli ut. For å få til dette så måtte vi i tillegg til huslånet låne 2,4 millioner kroner av banken, og vi har i forkant av dette brukt flere hundre tusen på geologer og advokater. Dette har satt oss i et stort økonomisk uføre, og vi er nå tvunget til å selge både hus og hytte for å komme oss ut av dette. Vi har som sagt hele tiden rådført oss med kommunen å satt tillit til deres medarbeidere og geologer, kan ikke se hva mere vi kunne ha gjort for å sikre oss mot det som har skjedd. Vi forventer med dette at dere ser på saken med nye øyne, slik at vi etter 13 år i usikkerhet og frykt på egen eiendom endelig kan leve normalt igjen.

Bakside hus:
Dette gjelder fjellet bak huset. Her har Malvik kommune etter 12 år endelig tatt på seg ansvaret for å sikre fjellskrenten som er utenfor vår tomtegrense. Det har vært en hard kamp i disse årene for å få kommunen til å ta ansvar for fjellet som de mente at var vårt ansvar å sikre. Dette fjellet er ennå ikke ferdig sikret da det ifølge geolog må settes opp en høy betong mur i tillegg til sikringsnettet. Denne må være boltet til fjellet og hensikten med denne skal være å stabilisere løsmassene, samt å hindre at en stor løs steinblokk havner ned på tomten. Den muren det her er snakk om må plasseres 2-3 meter utenfor vår tomtegrense, på et område som tilhører kommunen. Dette sier geologen og kommunen at er huseier sitt ansvar, noe som for oss er helt uforståelig. Det vil da si at vi først må søke om godkjenning fra kommunen, for så å oppføre en mur på kommunen sin tomt. Vi må betale for denne selv og vil da også bli stående ansvarlig hvis noe skulle skje ietterkant. Hvis vi ikke får noen løsning på dette snarest, så vurderer vi sterkt å gå til erstatningssak mot kommunen for 13 år med kamp om sikring av at fjell som ennå ikke er ferdigstilt. Vi har ikke kunnet benytte oss av arealet på baksiden av huset, og ikke fått ferdigstilt garasje og eiendom på grunn av dette. Vi har også siden innflytting i 2003 levd med en redsel for steinras fra kommunen sin tomt, så her har vi en sterk sak å gå videre med. Vi er selvfølgelig villig til å la kommunen komme med et forslag på løsning/kompensasjon, da vi aller helst vil ha denne saken ut av verden for å spare familie og spesielt barna for mere stress. De er allerede veldig preget av at vi sannsynligvis må selge barndomshjemmet.

Forventer at dere får sett på saken snarest og at vi får en rask tilbakemelding på når saken blir tatt opp.

Mvh

Trond Engesbak og Hanne Næss