Politiske møter uke 17

Her er en oversikt over politiske møter i Malvik kommune denne uken.

Kommunestyret

Møtet avholdes på Rådhuset mandag, den 25. april  klokken 18:00.

Referatsaker

 • Signert møteprotokoll konstituerende representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS – 14.03.16
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd mars 2016
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd april 2016
 • Kommunereformen – status og forventninger til sluttbehandling
 • Takker ja til tilbud om konstituering – Tillegg til arbeidsavtale

Saker til behandling

 • Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak 14.12.15
 • Tilsetting av rådmann (Sak legges frem i møtet)

Forespørsel

 • Interpellasjon – Drosjetilbud Malvik kommune

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Brukerutvalg

Etter planen skal det avholdes møte i Brukerutvalg tirsdag, den 26. april 2016

Brukerutvalg består av medlemmer fra aktuelle interesseorganisasjoner. Det tilstrebes en bred kompetanse i utvalget, og utvalget skal gjenspeile mangfoldet av de ulike organisasjonene. Det legges opp til et tett samarbeid mellom Brukerutvalget og Eldrerådet.

Her kan du lese om Brukerutvalget.

 

Kontrollutvalg

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset onsdag, den 27. april 2016 klokken 17:00.

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra møtet 23.2.16
 • Regnskap Malvik kommune 2015 – kontrollutvalgets uttalelse
 • Orientering om erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen
 • Ny henvendelse vedrørende Svehøgda 166
 • Prosjektplan forvaltningsrevisjon – Malvik kommunes arbeid knyttet til mobbing i grunnskolen
 • Referatsaker til kontrollutvalgets møte 27.4.16
 • Eventuelt

Her kan du lese saksdokumentene.