Malvik får kr 300.000,-

Gruppelederne for Høyre og Fremskrittspartiet i Malvik er glade for at regjeringen har en offensiv politikk når gjelder arbeid mot fattigdom. Eva Lundemo, Malvik Høyre og Lill Harriet Sandaune, Malvik FrP er stolte når de forteller at det i år tildeles i alt 164 millioner kroner til ulike tiltak, hovedsakelig knyttet opp mot fritidsaktiviteter og ferie, slik at også barn i familier med dårlig råd får muligheten til å delta i aktiviteter i Norge.

Hele 300.000,- til Malvik 

–  Fra Barne- og likestillingsdepartementet har vi nå fått vite at Malvik Kommune har søkt og fått tildelt hele 300.000,- av disse midlene, forteller Lill Harriet Sandaune.

– Regjeringen har tatt initiativ til at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. I dette arbeidet er frivilligheten en viktig medspiller og bidragsyter, sier Eva Lundemo.

– Antallet lavinntektsfamilier øker i landet. Økningen kan i stor grad tilskrives en høy innvandringsdrevet befolkningsvekst.  Over halvparten av barn i lavinntektsgruppen har innvandrerbakgrunn. Antallet lavinntektsfamilier vil trolig øke ytterligere med større ankomst av asylsøkere. Utviklingen i inntekt og fattigdom har også nær sammenheng med den økonomiske utviklingen og situasjonen på arbeidsmarkedet, legger Lill Harriet Sandaune til.

Møteplass og mestringsarena

I søknaden har Malvik kommune, ved avdeling kultur og ungdom, søkt om midler til et tiltak de har valgt å kalle «Møteplass og mestringsarena». Der er målsetningen å skape et trygt fritidstilbud og en mestringsarena for barn og ungdom spesielt rettet mot dem som av ulike årsaker faller utenom. Det skal også være en møteplass for familiene til barna og ungdommene. Tiltaket innebærer «åpent hus» med kafe og kursvirksomhet, og å involvere ulike virksomheter og frivillige organisasjoner for å nå målgruppen. De skal bruke sine ressurser og kompetanse til å samle alle i målgruppen på en felles arena, blant annet gjennom å tilby skyss. Eksempler på aktiviteter er spill, dans og matlaging, gjerne med et internasjonalt fokus.

Tilskuddsordningen mot barnefattigdom

– Regjeringen har lansert en strategi mot barnefattigdom – den første i sitt slag. De 64 tiltakene i strategien «Barn som lever i fattigdom», skal hjelpe slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet med strategien er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå, forteller Lill Harriet Sandaune.

Hun legger til at regjeringens strategi mot barnefattigdom er forankret i syv departementer, og tar utgangspunkt i at barnefattigdom er et sammensatt problem.

– Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom er styrket med 23 mill. kroner i 2016, totalt om lag 164 mill. kroner i 2016. Over 100 kommuner og 450 enkelttiltak fikk støtte i 2015. Halvparten av midlene har gått til private og frivillige instanser. Tilskuddsordningen gjør det mulig for flere barn og unge å delta i fritidsaktiviteter, og til å dra på ferie.

– Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi. Det er skambelagt, og et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine. Så muligheten til å ha et gratis tilbud er kjempebra, sier Eva Lundemo.