Huseier får bot og dagmulkt

Malvik kommune ilegger en huseier i Muruvik gebyr og dagbøter om han ikke tilbakefører huset etter en rekke utbygginger.

Huseieren ilegges nå en engangsmulkt på kr 10.000,- og en løpende dagmulkt på kr 500,- dersom tiltakene som er gjennomført på eiendommen ikke tilbakeføres til opprinnelig godkjent stand innen 13.05.2016.

I februar ga kommunen huseieren et forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Bakgrunnen for forhåndsvarselet var at det var utført diverse søknadspliktige tiltak på eiendommen som ikke var omsøkt eller godkjent.

Dette omfattet:

– Tilbygg til bolig mot nordvest. Vinterhage.

– Tilbygg til garasje mot sør og vest. Overbygg til garasje/veranda.

– Tilbygg til bolig mot øst. Kjellerinngang med bod.

– Frittliggende bod mot nord. Bygd over regulert byggegrense mot veg.

– Støttemur nord for garasje.

– Tilbygg til bolig mot sør. Bod oppført som tilbygg til bolig og sammenbygd med bod fra nabo.

Utførte arbeider er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og kommunen kan ikke se at dette er godkjent og betrakter derfor forholdene som ulovlig, heter det i vedtaket.

Har søkt om utsettelse

Huseieren søkte kommunen om utsettelse på fristen for å sende inn godkjent dokumentasjon, men huseieren har, i følge kommunen, ikke overholdt selvpålagt frist.

«Kommunen mottok den 01.03.2016 en e-post med noe supplerende dokumentasjon til søknaden. Kommunen informerte i brev av 02.03.2016 at dokumentasjonen fortsatt ikke var komplett eller av tilfredsstillende kvalitet.
Den 09.03.2016 mottok kommunen en e-post henvendelse om fristutsettelse til den 01.04.2016 med å sende inn etterspurte dokumentasjon. I brev av 21.03.2016 aksepterte kommunen at ny frist for innsendelse av supplerende dokumentasjon ble satt til senest den 01.04.2016, jf. forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt av 23.02.2016″

– To uker over den selvpålagte fristen 1.april, velger kommunen som da fortsatt ikke har mottatt etterspurte dokumentasjon, å måtte fatte vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt med sikte på å få brakt de ulovlige forholdene til opphør, skriver Malvik kommune i sitt vedtak som er sendt 15.april.

Løpende dagmulkt

Tvangsmulkten er fastsatt som engangsmulkt og løpende dagmulkt på grunn av at den samlede økonomiske belastningen ikke skal bli for stor, men slik at det likevel skal lønne seg for tiltakshaver å etterfølge pålegget om retting. Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra overtredelsenes grovhet, antall overtredelser, mulige konsekvenser tiltakene kan ha for brannspredning og for naboer, og fordeler tiltakshaver har hatt ved oppføring av tiltakene på eiendommen. Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, i følge plan- og bygningsloven.

Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at tiltakene er rettet.