Bålforbudet blir mindre strengt

Fra og med i dag, fredag 15. april inntrer det faste bålforbudet i Norge.

Mellom 15. april og 15. september, har det i mange år vært forbudt å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark».

Forbudet utvides nå til å gjelde «i eller i nærheten av skog og annen utmark», blir det tillatt «å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann». Spesielt nevnes muligheten for å tenne bål på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

Mange er nok fornøyd med endringen, da det kan synes både fornuftig og kan gi folk mer frihet til å vurdere lokale forhold. I stedet for å bryte loven og bidra til å undergrave den, blir det nå tillatt å tenne et kaffebål – forutsatt at det trygt, vel å merke.

«Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

BÅLI forskrift om brannforebygging § 3 står det som har størst betydning for dem som liker å sitte ved bålet:

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

I Malvik er det vedtatt følgende lokale forskrifter

Dette er ikke lov:

  • I eller i nærheten av skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15.april – 15.september uten tillatelse fra brann- og redningssjefen.
  • Brenning av hageavfall, produksjonsavfall og annen type avfall
  • Bråtebrenning – (gress, hageavfall, halm, hogstavfall). Hageavfall kan leveres på gjenbrukstorget på Skjenstad.

Dette er lov:

  • Åpen brenning med kull og rent trevirke på grill og utepeis (ikke i nærheten av skogsmark)
  • Brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • Kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke (ikke i nærheten av skogsmark)

Grunneieren 

En forskjell fra de fleste andre reglene om friluftslivet og allemannsretten, er at bålreglene også er bindende for grunneieren selv. Vedkommende kan for eksempel ikke gi deg tillatelse til å tenne bål i skogen om sommeren, selv om han kan gi deg tillatelse til å sette opp telt i innmark.