Ungdomsskolen 24 millioner dyrere

Rådmannen foreslår at den totale budsjettrammen for ny ungdomsskole økes med nesten 24 millioner eksklusive merverdiavgift.

Det er avsatt 170 millioner i eksisterende økonomiplan og nå foreslår rådmannen en økning til 194 millioner.

Dette da foreløpige kostnadsberegninger etter gjennomført skisse- og forprosjekt viser at det er behov for økning av kostnadsramme for prosjektet med 23,768 mill. eks. mva.

Foreslår å gjennomføre som planlagt

Samlet sett er prosjektet blitt dyrere enn tidligere antatt, men rådmannen foreslår å følge fremdriftsplanen selv om det ikke er vedtatt en tilleggsbevilgning.

– Dette bekymrer rådmannen men ut fra en samlet vurdering vil allikevel rådmannen på bakgrunn av framlagte opplysninger og konklusjoner anbefale at prosjekt gjennomføres som planlagt, heter det i vurderingen som blir fremlagt politikerne neste uke.

I rådmannens vurdering står det at rådmannen registrerer at kostnadsberegning viser høyere pris enn først antatt. Dette skyldes at avsatt budsjettramme har ikke tatt høyde for tilleggskostnadene som ble avdekket som nødvendige under prosjektering, tilleggskostnader som kom i forbindelse med krav satt i reguleringsplan, og tilleggskostnader i forbindelse med vilkår i rammetillatelse.

Framdrift.

Rådmannen skriver i sin innstilling at per dags dato er tilbudsunderlaget for totalentreprisen ferdig.

Prekvalifisering av entreprenør er gjennomført, og det er prekvalifisert fem entreprenører som kan gi tilbud på totalentreprise.

  • Tilbudsunderlag er planlagt utsendt entreprenører senest 18 april 2016.
  • Ferdig priset tilbud er planlagt mottatt inn 30 mai 2016. Etter evaluering, kan tilbudene presenteres kommunestyre for behandling 20. juni 2016.
  • Planlagt byggestart – sensommer/høst 2016.
  • Antatt ferdigstillelse ny bygg – desember 2017.
  • Antatt ferdigstillelse utearealer – vår 2018

– Prosjektet er forsinket på grunn av utfordringer med konsulent som har utarbeidet konkurransegrunnlaget. Rådmannen velger derfor å be om tilleggsbevilgning på grunnlag av estimerte priser, og ikke vente til etter at endelige tilbud har kommet inn og er evaluert, hvilket er normal saksgang.

– Rådmannen gjør dette for å unngå ytterligere forsinkelser ved at saken må utsettes over sommeren. Det er gjort relativt grundige beregninger og tilleggsbevilgningen vurderes tilstrekkelig ut fra det vi kjenner til i dag, heter det i saksfremlegget.