Det er utfordringer med aktive folkevalgte i forliksrådet

Under mandagens kommunestyremøte i Malvik stilte Per Walseth (Pensjonistpartiet) ordføreren spørsmål om sammensettingen av forliksrådet i Malvik.

Per Walseth sin henvendelse ble reist som spørsmål og ikke en interpellasjon, noe som visstnok ikke er helt vanlig i Malvik kommune. Ordføreren opplyste at det ikke var anledning for andre representanter å komme med innlegg eller kommentarer i saken.

Medlem av forliksrådet Bernt Ole Ravlum var skeptisk til intensjonene bak spørsmålet.

Ordfører Ingrid Aune (AP) besvarte spørsmålet slik:

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen.

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Representanten Walseth stiller spørsmål ved om det er en heldig løsning at forliksrådet i Malvik består av bl.a. to representanter (medlemmer) hvor begge er gruppeledere for sine politiske parti.

For ordens skyld minner jeg om at valget av disse medlemmer er gjort av forrige kommunestyre og gjelder tom 31. desember 2016. Jeg er ikke kjent med at det er reist tvil ved medlemmenes objektivitet. Samtidig ser jeg som representanten Walseth at det kan være noen prinsipielle utfordringer ved at så aktive folkevalgte gjør tjeneste i forliksrådet.

Jeg vil derfor be kommunestyret om å ha spørsmålet til Walseth friskt i minne når kommunestyret skal velge nytt forliksråd senere i år. Senest 15. oktober 2016 skal kommunestyret velge forliksråd for neste 4-årsperiode, det følger av domstolslovens § 57. Valget gjelder fra 1. januar 2017.

Kommunestyret vil kunne ta stilling til de prinsipielle spørsmålene representanten Walseth reiser ved dette valget, når saken kommer til kommunestyrets behandling.

Hensikten med lokalt valgte lekfolk i forliksrådet er at sakene skal kunne løses av likemenn. En generell løsning med å la et annet lokalsamfunns likemenn løse saker i Malvik synes derfor ikke å være i tråd med lovens intensjon.

Forliksrådet har som mål å løse sakene på lavest mulig nivå. Hvis det skulle oppstå en sak hvor medlemmer i vårt eget forliksråd er inhabilt, vil forliksrådet kunne be sekretariatet om å opprette et setteforliksråd for den saken forliksrådet er inhabilt i. I disse tilfeller vil for eksempel Stjørdal forliksråd avsi dom i saken.