Jernbaneverket er forsinket

Forsinkelsen i Jernbaneverkets arbeid er svært beklagelig for tempoet med andre planarbeider i Malvik.

Konsekvensutredning av de ulike traseene skulle i utgangspunktet foreligge nå til sommeren. Forsinkelser tyder nå på at dette ikke vil foreligge før til høsten. Dette vil mest trolig medføre konsekvenser for planlegging både i offentlig og privat regi.

Utfordrende trasévalg

I følge Jernbaneverket er hovedutfordringen i dobbeltsporprosjektet er å finne den best mulige traseen mellom Leangen og Hommelvik.

I november og desember ble det gjennomført grunnundersøkelser som seismikkskyting, grunnboring og scanning (AEM-måling) fra helikopter.

 

Malvik-Hommelvik som viser reviderte sportraseer.
Malvik-Hommelvik som viser reviderte sportraseer.

Jernbaneverket mener traseene A, B og D nå er revidert for å unngå å legge dobbeltsporet i områder med særlig usikre grunnforhold. Ytterligere justeringer av traseene vil kunne skje på grunn av ulike miljøhensyn. Trase C er ikke revidert fordi det er vanskelig å finne en C-linje med bedre grunnforhold.

På engasjerte beboere omtaler forslagene som skremmende og de engasjerte i Malvikstranda skriver på sin hjemmeside at skulle linjene blir der de har tegnet nå, blir dette dramatisk negativt for Sakvik, Vikhammer, Malvikbukta og Torp. Dem mener det også vil få stor betydning for Hommelvik hvilket alternativ som kan bli valgt

Revidert trase A – nærmest sjøen, Vikhammer stasjon består:  

Traseen består av to korte og en lengre tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, og en del gjenbruk av eksisterende trase. Tunnelen med påhugg i Saksvik er trukket lenger mot nord enn tidligere. Tunnelen med påhugg i Hommelvik er trukket lenger mot sydvest. Alternativet har to alternative påhuggsområder i Hommelvik. Dette alternativet vil nok medføre at all utbygging ved Saksvik Øvre-gården blir utsatt i lang tid, da tunnelen mest sannsynlig vil ha avslutning rett nedenfor gården Saksvik Øvre.

 

Revidert trase B – stort sett som A, men jernbanen fjernes fra strandsonen mellom Ranheim og Saksvik:  

Traseen følger i stor grad alternativ A, men jernbanen fjernes i strandsonen mellom Ranheim og Saksvik. En lengre tunnel mellom Ranheim og Vikhammer er nå trukket lenger mot sydøst. Det kan se ut som om flere hus på slutten av Rønningsvegen blir radert bort. Mye tyder på at man må ned på dagens toglinjehøyde hele veien. Det ser derfor ut som om de må sprenge store deler av haugen.

 

Revidert trase D – lang tunnel uten Vikhammer stasjon: 

Traseen består i hovedsak av en lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik. Nå foreslås 2 alternative påhuggsområder i begge ender av tunnelen. Det nye forslaget til påhuggsområde i vest kan gjøre det mulig å beholde Ranheim stasjon. Store deler av tunnelen er nå trukket lenger mot syd på grunn av grunnforholdene. Noen av traserevisjonene innebærer at toghastigheten må reduseres på deler av strekningen. Dette er en ulempe som vil bli vurdert i det videre arbeidet.