Båndtvang i hele landet fra 1. april

Fra 1. april er det båndtvang for alle hunder over hele landet.

Selv på høyfjellet der snøen ennå ligger meteren tykk og der det ikke er folk og fe å se i mils omkrets, er det båndtvang. Det er viltet og husdyra som skal sikres gjennom denne ordinære båndtvangen.

Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (for eksempel gjeterhunder, politihunder og lignende) blir på visse vilkår unntatt fra den.

Overtredelse av båndtvangsbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 1 måned.

Her kan du lese hele loven om hunder

Lokal forskrift om hundehold

Kommunestyremøte vedtok 4. juni 2012 en egen hundeforskrift.

Denne hundeforskriften regulerer sammen med hundeloven hundeholdet i Malvik kommune.

Hovedformålet med hundeforskriften var å legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til trygghet og alminnelig ro og orden. Forskriften vil forebygge og forhindre konflikter mellom hundeeiere og allmennheten og verne om husdyr på beite.

I tiden 1. april til og med 20. august skal hund bli holdt i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. I områder i Malvik kommune hvorhusdyr beiter, er kravet om båndtvang og forsvarlig inngjerding utvidet til og med 30. september.

Hunder som brukes eller er under trening som jakthund eller ettersøkshund, kan likevel slippes på en aktsom måte slik det er naturlig å gjøre. Jakt, jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan derimot bare foregå med samtykke fra grunneier eller den som har allmenn bruksrett til eiendommen.

På disse turstiene/skiløypene har kommunen funnet det nødvendig å innføre båndtvang hele året siden de er mye brukt og tilbakemeldinger fra befolkningen tilsier at det er hensiktsmessig:

  • Turstien rundt Stavsjøen
  • I preparerte skiløyper mellom Stavsjøen-Vulusjøen, Jervskogen-Vulusjøen og Hønstad-Vulusjøen

Det samme gjelder for tur- og rekreasjonsområdene:

  • Vikhammerløkka
  • Malvikodden
  • Midtsandtangen friluftslivområde
  • Moan og Sandfjæra friområde
  • Flatholmen og Flatholmskjæret
  • Forøvrig er det begrenset adgang til skoler og barnehager

Når det gjelder ro, orden og renhold skal hundeier fjerne ekskrementer og unngå at hunden skaper sjenerende støy og lukt for omgivelsene. Det skal vises spesielt hensyn i forhold til nattero i tidsrommet 23.00 – 07.00.

Her kan du lese hele den lokale forskriften om hunder