Varsler skogrydding

Jernbaneverket skal i gang med systematisk rydding av trær og annen vegetasjon langs Trønderbanen.

Det er strekningen Vikhammer – Hell som skal ryddes og det er sendt ut varsel til eierne av tilstøtende eiendommer.

Starter i vår

Hensikten med ryddingen er å fjerne eller hindre fremvekst av trær, greiner og hatt som er eller kan ventes å bli farlige eller være til ulempe for jernbanedriften.

Ryddingen vil dels skje på Jernbaneverkets egen grunn, og dels på naboeiendommer og vil bli utført i løpet av 2016 – 2017, med planlagt oppstart våren 2016.

Vegetasjonsryddingen vil skje dels som bunnrydding og dels som sikringshogst.

Bunnrydding: Innenfor 15 meter fra midten av nærmeste spor vil alle trær og undervegetasjon ryddes, med noen unntak for lave hekker og småbusker/epletrær som blir jevnlig beskjært.

Virket tilfaller grunneier og økonomisk drivbart virke vil bli samlet på nærmeste egnede sted.

Sikringshogst: Fra 15meter og ut til 30 meter fra midten av nærmeste spor er det aktuelt å fjerne skog og enkelttrær som representerer en fare for drift av jernbanenettet pga. vindfall, snøbrekk, viltpåkjørsler, siktforhold og så videre.

Må være avtalt

Det er viktig å merke seg at vegetasjonsrydding på naboeiendom etter Jernbaneloven § 10 ikke vil bli gjennomført før det er inngått minnelig avtale mellom Jernbaneverket og grunneier, eller Jernbaneverket har fattet vedtak om dette etter vanlige forvaltningsrettslige regler.

Jernbaneverket vil først søke å inngå avtale med alle grunneierne. Dersom dette ikke lykkes, vil Jernbaneverket fatte et forvaltningsrettslig vedtak.

Aktuelle grunneiere vil motta varsel om vedtaket i forkant, og gis anledning til å komme med sine merknader.

Dette skriver Jernbaneverket i ett brev som er sendt til grunneiere som har grense til jernbanetraseen gjennom Malvik.

Kontakt for tiltak eller eventuell befaring er Nettskog AS, som er engasjert av Jernbaneverket for å bistå i prosjektet.