Driftsstøtte til kultur og idrett

Nå kan det søkes om kommunal støtte

Malvik kommune har nå kunngjort at det er anledning til å søke om driftstilskudd for kultur- og idrettsorganisasjoner i Malvik for 2016.

Frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner tilhørende i Malvik kan nå søke om tilskuddsmidler med søknadsfrist 1. mai.

Kommunen opplyser dette om de ulike tilskuddsordningene:

 

Retningslinjer for tilskudd til idrettsformål

Grunnbeløp

Alle aktive idrettslag tildeles et grunnbeløp på kr. 2 000,-

Tilskudd underavdelinger

For hver aktiv underavdeling innmeldt i særkrets tildeles et tilskudd på kr. 1 000,-

Tilskudd lag i serie

For hvert lag i påmeldt serie gis et tilskudd på kr. 250,-

Tilskudd pr. medlem mellom 7 og 25 år

Resten av det beløp som i budsjettet er stilt til disposisjon for idrettsformål fordeles prosentvis etter medlemslister over hovedlagets medlemmer mellom 7 og 25 år

Det gjelder ingen aldersbegrensning for handikappede medlemmer
Et medlem teller kun 1 gang
Medlemstallet beregnet pr. 31.12 året før søknaden sendes
Regnskap og medlemslister skal legges ved søknaden

Ikke tilskuddsberettiget

Bedriftsidrettslag er ikke tilskuddsberettiget

Medlemskontigent

Alle lag som søker om kommunalt tilskudd skal ha en medlemskontigent på minst kr. 20,-

Tap av rett til tilskudd

Dersom et lag bevisst har levert inn feil antall medlemmer eller nekter å levere regnskap, kan laget miste retten til å søke om tilskudd inntil 2 år

 

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Tilhørighet, lag og organisasjoner må ha postadresse i Malvik kommune for å kunne være berettiget til tilskudd. Som premiss ligger årsmelding, regnskap og medlemsliste

Voksenorganisasjoner

Generelt til kulturorganisasjoner
Grunnstøtte kr. 3 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem

Korps

Grunnstøtte kr. 12 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem

Kor

Grunnstøtte kr. 5 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem

Teater

Grunnstøtte kr. 5 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem

Malvik kulturråd

Kr. 5 000,-

Barne- og ungdomssorganisasjoner

Grunnstøtte kr. 4 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem

Korps

Grunnstøtte kr. 16 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem

Ved stiftelse av nye organisasjoner kan det gis en oppstartstøtte på kr. 3000,- første år. Dette vil da kreve dokumentert stiftelse, bemannet styre og budsjett. Full uttelling først i andre driftsår.

Søknaden skal fylles ut elektronisk med vedlegg som finnes her.