Kan få gebyr etter ulovlig riving

Malvik kommune har gitt Karl-Ove Bjørnstad forhåndsvarsel om ileggelse av gebyr for ulovlig riving av bygninger på eiendommen Saksvik øvre.

Det er på bakgrunn av en befaring som ble gjort i oktober 2013 at et gebyr nå kan bli gitt.

Klagefrist 8.april

– Dette skjønner jeg lite av, men får vel skrive en klage inne tidsfristen, sier Karl – Ove Bjørnstad i en kommentar til brevet han har fått av Malvik kommune.

– Jeg mottok ett lignende krav etter befaringen i 2013, men det inneholdt en del feil som jeg klagde på og etter det har jeg ikke registrert noe svar fra kommunen om den saken.

– Nå har kommunen vedtatt en ny reguleringsplan for tomta og det er vedtatt at bygningene kna rives og flyttes, hvorfor jeg da i tillegg skal betale et overtredelsesgebyr skjønner jeg ikke, så det må nesten kommunen svare på, sier Karl – Ove Bjørnstad.

Riving ikke godkjent

Kommunen har ikke fastsatt noen sum enda. Før man lander på et endelig beløp avventes eventuelle uttalelser fra tiltakshaver, så får det bli en helhetsvurdering etter dette, sier saksbehandler Anders Saksvik i Malvik kommune.

– Det er riktig at det er vedtatt en ny reguleringsplan for området. Det bemerkes her at kommunen ikke har godkjent noen riving av byggene på eiendommen enda, men at den nye planen åpner for at dette er mulig.

– Selve rivingen er fortsatt søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og det er ikke mottatt noen søknad eller gitt noen godkjenning til dette.

– Den nye reguleringsplansaken og den påbegynte, ulovlige rivingen er i utgangspunktet to forskjellige saker, selv om de kan ses i sammenheng, forklarer Saksvik.

Rivingen er ulovlig 

– Da byggene i sin tid ble startet revet, ble dette gjort uten at det var omsøkt eller godkjent. Rivingen var også i strid med bestemmelsene i den gamle reguleringsplanen, som på rivingstidspunktet var gjeldende for området.

– At det i ettertid er vedtatt en ny reguleringsplan som åpner for at byggene kan rives medfører ikke at rivingen som ble påstartet i 2013 er lovlig. På rivingstidspunktet var det den gamle reguleringsplanen med bestemmelser som var gjeldende og rivingen ble uansett påstartet uten at det forelå søknad eller godkjenning etter plan- og bygningsloven. Den påstartede rivingen var, og er fortsatt ulovlig, og kommunen har i henhold til plan- og bygningsloven en plikt til å forfølge ulovligheter.

– Overtredelsesgebyr er som regel det siste som skal skje i en byggesak. Det bør ilegges etter at kommunen har fattet eventuelle vedtak om pålegg om retting, og påleggene er fulgt. Tilsyn bør også være avsluttet. Når det er vedtatt en ny reguleringsplan for området ser ikke kommunen det som aktuelt å forfølge saken ytterligere med pålegg/tilsyn og saken «avsluttes» med overtredelsesgebyr.

At det har gått en viss periode fra det først ble foretatt befaring før det ilegges overtredelsesgebyr medfører ikke at det ulovlige forholdet forsvinner. Ileggelse av overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon kommunen kan bruke der det er hensiktsmessig, blant annet av allmennpreventive hensyn.

– Det er ikke slik at det skal lønne seg å begå ulovligheter, sier saksbehandler ved Areal og samfunnsplanlegging i Malvik kommune, Anders Saksvik.