De er enige i LINE-saken

Rett før helga ble partene i Line-saken enige om hvordan opplegget for videre arbeid med å komme fram til en økonomisk erstatning for Line Sommer Hoel skal være.Advokatene har hatt telefonisk kontakt og vi gjengir her hva partene har skrevet i sine prosesskriv 10.mars.

Hovedpunktene partene er enige om er:

  • Valg av sakkyndig som skal vurdere spørsmålet om tidspunktet for når Line sine skader har oppstått.
  • Det er ikke nødvendig å benytte fagkyndige meddommere.
  • Partene er enige om å forholde seg til det mandatet tingretten har utarbeidet.

Skal dempe kritikk på blogg

Et punkt i avtalen som de siste dagene har vekket oppmerksomhet og engasjement er punktet hvor Malvik kommune på den ene siden fraskriver seg muligheten til å føre nye bevis mot at Line Sommer Hoel demper sin kritikk av kommunen, ordfører, rådmann og advokat på sosiale medier.

Advokat, Christian Lundin, formulerer «avtalen» slik:

”Malvik kommune kommer i erstatningssaken som verserer for domstolene ikke til å legge noen vekt på eller trekke frem det som Line Sommer Hoel har skrevet på bloggen lillestoremeg.no. Malvik kommune kommer heller ikke til å føre familiemedlemmer, psykologer, skoleansatte mv. som vitner for å belyse perioden før hun begynte på ungdomsskolen.

Line Sommer Hoel demper sin kritikk av personer i Malvik kommune, herunder ordføreren og rådmannen og deres prosessfullmektig på bloggen lillestoremeg.no. Hun har anledning til å skrive konstruktiv kritikk og på en saklig måte beskrive hvordan hun opplever saken.”

Kommunens prosessfullmektige, advokat Bjørn Morten Brauti, oppsummerer samme punkt på denne måten i sitt prosesskriv:

«Partene er enige om at Malvik kommune ikke skal føre ytterligere bevis for tiden før Hoel begynte på ungdomsskolen enn det som følger av de provokasjoner Malvik kommune har fremmet og som er stadfestet i tingrettens kjennelse av 24.februar 2016.  

Dette forutsetter at Hoel, ikke bare på bloggen lillestoremeg.no, men på samtlige medier, opplyser saken på en konstruktiv måte. Om ikke denne forutsetningen følges av Hoel, står Malvik kommune rent bevismessig helt fritt. 

Som en følge av dette legges det til grunn at Hoel heretter ikke utsetter ordfører i Malvik kommune, administrasjonen i kommunen eller undertegnede for nedsettende kommentarer eller øvrige kommentarer som vanskelig kan oppfattes som annet enn regelrett sjikane og mobbing»

Det er ikke opplyst om hvordan ovenstående skal håndheves og om hvordan utenforstående sine kommentarer og bemerkninger skal håndteres.

Vender det andre kinnet til

Kommunens advokat Bjørn Morten Brauti sier at det er Line Sommer Hoel som har bedt kommunen om og ikke føre flere vitner som kunne ha opplyst saken.

– Line Sommer Hoel har krevd at det ikke skal føres ytterligere bevis i saken enn de som tingretten har anført i sin kjennelse i slutten av februar. Dette aksepterer vi under forutsetning av at hun opplyser saken på en konstruktiv måte via sosiale medier.

– Det er ikke konstruktivt når den ene parten for eksempel kaller den andre sin advokat for løgner i sine innlegg på blogg og andre plattformer. Det er heller ikke greit med ondsinnet kritikk av ansatte og folkevalgte i Malvik kommune i samme sak, sier Brauti.

– Nå velger vi å vende det andre kinnet til og vi har nå blitt enige om hvordan prosessen skal være. Vi har kommet et langt skritt videre og det vil gå kort tid fra den sakkyndige er ferdig med sin rapport til vi kan sett et endelig punktum for denne saken, sier kommunens advokat, Bjørn Morten Brauti.

Prosesskrivene er på til sammen fem sider.
De to prosesskrivene er på til sammen fem sider.