Ja til dobbeltspor Trondheim – Stjørdal

Søndag 6. mars ble det avholdt årsmøte i Sør-Trøndelag Høyre og Malvik Høyre var representert med 9 delegater. Til dette møtet hadde Halvard Dahle, på vegne av Malvik Høyre, fremmet et forslag som omhandler jernbanestrekningen Trondheim – Stjørdal.

Bakgrunnen for forslaget var planene for utbygningen av denne strekningen gjennom Malvik kommune.

Alt i 1881 ble jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal (Hell) åpnet. Den ble anlagt langs sjøkanten av Trondheimsfjorden. Dagens behov for transport og infrastruktur gjør at det må bygges nye doble spor i en ny og mer effektiv trasé. En utvidelse av den gamle traséen til to spor vil gjøre store inngrep både på natur og private eiendommer.

Dahle sier vi har nå en historisk anledning til å velge den beste løsningen for rask og effektiv transport og samtidig gjøre det på en måte som er bra for miljøet langs denne banestrekningen. Det er for Malvik Høyre viktig å få dette prosjektet blir forankret i den kommende nasjonale transportplan for 2018-2029 og ikke minst i vår egen fylkesorganisasjon, Sør-Trøndelag Høyre.

Halvard Dahle

Nestleder i Malvik Høyre, Halvard Dahle, mener det er viktig å forankre dette i organisasjonen og sier Høyre vil være avgjørende for samferdselspolitikken. Dahle ser det kan bli utfordrende å få dobbeltspor inn i Nasjonal transportplan da faginnstansene dessverre ikke tok det med. Men Dahle er klar på at Malvik Høyre skal jobbe aktivt for at dette kommer med.

Samtidig som det jobbes med å få dobbeltspor inn i Nasjonal transportplan, det er nå er det viktig at vi samtidig jobber med å få dobbeltsporet lagt i tunnel, slik at vi får frigjort strandsonen vår, sier Halvard Dahle.

Dahle ønsker også å benytte anledningen til å løfte frem den jobben gruppen «Malvikstranda» har gjort. Vi i Malvik Høyre er imponert over både det lokale engasjement og den jobben denne gruppen har gjort, sier Dahle.

Følgende uttalelse ble gjort fra Sør-Trøndelag Høyre:

Ja til dobbeltspor Trondheim – Stjørdal
Sør-Trøndelag Høyre mener det er viktig å øke frekvensen og redusere reisetiden på togstrekningen i regionen. Dette for at tog skal kunne ta en større andel i kollektivtransporten. Sør-Trøndelag Høyre vil derfor jobbe for en raskest mulig ferdigstilling av en dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Stjørdal. Hele strekningen må elektrifiseres.
I fagetatenes utkast til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er det ikke lagt inn midler til dobbeltspor på hele strekningen. Dette må på plass før NTP legges frem for Stortinget neste år.
Tilrettelegging for næringsliv og befolkningsvekst krever god kommunikasjon i hele Trøndelag. Transport til og fra Trondheim lufthavn Værnes må gjøres enklere gjennom utvikling av flytogtilbudet. Dobbeltspor vil også medføre flytting av traséen gjennom Malvik, noe som vil frigjøre store områder som kan utvikles til gode boområder.
Elektrifisering av strekningen er prioritert i NTP. Det er også positivt med ambisjoner om opptil seks avganger i timen mellom Melhus og Stjørdal. Da er dobbeltspor avgjørende. Likevel er det viktig å presisere at dette er to uavhengige prosjekt og at realiseringen av det ene ikke avhenger av samtidig gjennomføring av det andre.