Politiske møter – uke 9

Kommunestyret

Møtet avholdes i Kommunestyresalen på Rådhuset mandag, den 29.02.2016  klokken 18:00.

Referatsaker

 • Informasjon om Trøndelag politidistrikt – Trøndelag politidistrikt fra 01.01.16
 • Oppfølging – tilsyn med legevakttjenesten – anmodning om statusrapport
 • Status rapport – Tilsyn med legevakttjenesten
 • Forlengelse av avtale om akuttinnkvartering ved Vikhammer Motell og Camping
 • Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Malvik kommune
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd januar 2016

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte i kommunestyret
 • 2. gangs behandling av planID 201405 – Detaljregulering for Saksvik Øvre
 • Kjøp av kommunal tomt i Sveberg Industriområde
 • Status og fremdrift politiske saker – oppfølging av politiske vedtak 18.8.15 – 18.12.15
 • Høring – forslag til nytt inntektssystem for kommunene
 • Kommunereformen – nye opplysninger om rammebetingelser
 • Bosetting av flyktninger i perioden 2017 – 2019
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Maja Berg
 • Lovlighetskontroll
 • Konstituering av rådmann

Kommunestyret vil ta en pause i møtet for  å takke av rådmann Kristian Rolstad.

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Utvalg for helse- og velferd

Møtet avholdes på Hommelvik helsetun torsdag, den 03.03.2016  klokken 09:00.

Referatsaker

 • Underskrevet fullmakt fra Malvik kommune knyttet til inngåelse av rammeavtaler for kjøp av PAS/ EPJ.
 • Tilbud til kommuner i Midt-Norge om å underskrive en fullmakt knyttet til nytt felles pasientjournalsystem mellom sykehus, kommuner og fastleger.

Saker til behandling

 • Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og Malvik kommune.
 • Interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern – godkjenning av vertskommuneavtale.
 • Forslag til plan for befaringer i 2016.

Øvrig agenda:

 • Kl. 09.00 Befaring og orientering fra Hjemmesykepleien.
 • Orientering og status vedr. kommunalt rehabiliteringstilbud.
 • Kl. 11.00 Lunsj.
 • Kl. 11.30 Orienteringen fortsetter.
 • Kl. 13.00 Saker til behandling.
 • Diverse orienteringssaker jfr. kommunestyrets møte i desember (omstilling og husleieøkning).

Her kan du lese saksdokumentene.