Åpner for laksefiske i Homla

Det åpnes for fiske etter laks i Homla til someren. Miljødirektoratet vedtok i februar nye reguleringsbestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye det er gjort justeringer i fisketiden i flere vassdrag.

Døgnkvote

Fisket starter 1.juli og varer ut måneden til og med den 31.juli og det er innført en døgnkvote på én laks under 65 cm per fisker.

Laks

Fiskekort

I og med at Homla har vært stengt for fiske de siste to årene har det heller ikke vært solgt fiskekort. Tidligere er det Malvik kommune, Meraker Brug AS og Homla elveeierlag som grunneiere som har hatt retten til å selge fiskekort.

Malvik Jeger og Fiskerforening har solgt fiskekort til private som ville prøve fiskelykken i Homla før om årene.

-Vi vet ikke hvordan dette vil bli organisert i år, sier leder i Malvik jeger og Fiskerforening, Tor Bostad.

Flere justeringer

Justeringene er gjort for å sikre tilstrekkelig med gytefisk i vassdragene og dermed nå forvaltningsmålene i enda flere vassdrag de kommende årene. I all hovedsak er reguleringene en videreføring av gjeldende bestemmelser, skriver Miljødirektoratet på sin nettside.

Det er gjort justeringer av fisketidsbestemmelsene i en rekke vassdrag over hele landet. I tillegg er markforbud og liknende redskapsbegrensninger fjernet fra den nasjonale forskriften. Miljødirektoratet vurderer at slike redskapsbegrensninger er regler som lokalforvaltningen selv kan innføre i vassdragene om de vil.

– Vi skal ikke legge skjul på at det er utfordrende å forene alle hensyn og interesser når det enkelte steder er nødvendig å redusere beskatningen ytterligere. Vår viktigste oppgave i dette arbeidet er å sørge for at det blir igjen nok gytefisk, slik at bestandene ivaretas og produserer et størst mulig høstbart overskudd også i fremtiden, sier Yngve Svarte, direktør for Arts- og vannavdelingen i Miljødirektoratet.

Fortsatt lavt innsig

Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er innsiget av laks til norskekysten mer enn halvert fra 1983 til 2014. Årsaken er i stor grad redusert overlevelse i sjøen, samtidig som menneskeskapte påvirkninger regionalt og lokalt er sterkt medvirkende til nedgangen.

Redusert vekst og overlevelse i sjøen, blant annet som følge av lakselus, er også en viktig årsak til at sjøørretbestandene er i sterk nedgang flere steder.