Spisser spørsmålene om mobbing

Kontrollutvalget i Malvik vedtok tirsdag enstemmig å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen.

I vedtaket ber kontrollutvalget revisor ta med seg de innspill fra kontrollutvalget som kom fram i møtet til arbeidet med en prosjektplan.

I første omgang skal det lages en prosjektplan, med forslag til ressursbruk og leveringstidspunkt. Denne legges frem for kontrollutvalget til godkjenning i møte 2.mai i år.

Ønsker å «spisse» problemstillingene

I kontrollutvalgets møte orienterte kommunalsjef Ester Sandtrø om arbeidet med felles handlingsplan mot mobbing. Denne planen skal legges frem for kommunestyret i april.

Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om problemstillinger i pågående forvaltningsrevisjoner om mobbing i grunnskolen i Selbu og i videregående skoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Kontrollutvalget i Malvik er opptatt av at problemstillingene i prosjektet ikke blir for generelle, men at de spisses på bakgrunn av revisors gjennomgang av dokumenter og samtaler med administrasjonen, før utkast til prosjektplan legges frem i neste møte.