Kontrollutvalget samles i dag

I dag klokken 17:00 avholder Kontrollutvalget møte på rådhuset. Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at Malvik kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Malvik på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

I dag skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7.12.15.
 • Bestilling av forvaltningsrevisjon – Malvik kommunens arbeid knyttet til mobbing i grunnskolen.
 • Status kommuneøkonomi per 31.12.15 og utsikter fremover.
 • Orientering om – og regnskap og årsrapport 2015, for skatteoppkreverfunksjonen i Værnesregionen.
 • Årsmelding 2015 for kontrollutvalget.
 • Forvaltningsrevisjon i Værnesregionen – invitasjon/innspill fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.
 • Referatsaker til kontrollutvalgets møte 23.02.2016.
 • Eventuelt.

Innkalling og sakspapirer kan leses her.

Kontrollutvalgets oppgaver:

 • Sikre god kvalitet i kommunens tjenester.
 • Sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse.
 • Ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen.
 • Sikre at politiske vedtak i Malvik kommune følges opp.