Avventer uavklarte problemstillinger

Planovergangen på Malvik blir uten signalanlegg ennå en stund i påvente av godkjenning. Dette bekreftes av Jernbaneverket og Statens Jernbanetilsyn.

– Foreløpig har ikke Statens jernbanetilsyn gitt tillatelse til å ta i bruk det aktuelle veisignalanlegget, men avventer svar fra Jernbaneverket på uavklarte problemstillinger, skriver Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
som er Direktør i Statens jernbanetilsyn.

Godt analysert planovergang

– Jernbaneverket vil i løpet av februar svare ut de spørsmål og kommentarer som Statens Jernbanetilsyn har kommet med i saken. Anlegget kan derfor ikke tas i bruk før godkjenningen er gitt fra Statens Jernbanetilsyn, sier Åge Sjømark som er prosjektleder i Jernbaneverket, Område Midt.

– Enkelt veisignalanlegg på denne planovergangen er ikke godkjent av Statens Jernbanetilsyn enda, men det foregår en prosess mot jernbanetilsynet for å få det godkjent.

Ikke aktuelt å legge om vegen

Flere har pekt på muligheten for å lede trafikken via eksisterende undergangen noen hundre meter lenger øst og opparbeidet en ny adkomstveg langs jernbanetraseen og frem til eksisterende bolig og fritidshus.

– Jernbaneverket har utredet alternativet med å bygge ny vei fra undergangen og fram til eksisterende bolig. Området for planovergangstiltaket ved gamle Malvik stasjon ligger midt i en kvikkleiresone.

– Så Jernbaneverket besluttet med grunnlag i usikkerhet knyttet til global stabilitet i planområdet i anleggsgjennomføringen å legge bort løsning med bruk av eksisterende kulvert og tilhørende vegbygging ved gamle Malvik stasjon. Alle øvrige løsninger i området (ny kulvert/bru) berører også stabiliteten i kvikkleiresonen, og anbefales heller ikke gjennomført, sier prosjektleder i Jernbaneverket Åge Sjømark til Malviknytt.

– Tiltaket ved gamle Malvik stasjon ligger midt i en kvikkleiresone, og har for store usikkerheter knyttet til omfang/kostnad for ytterligere grunnundersøkelse og omfang/kostnad for anleggsgjennomføring.

– Sikkerheten er god nok som området ligger i dag, men NVE stiller krav om at beregnet sikkerhet skal bedres vesentlig prosentvis hvis det skal gjennomføres tiltak i kvikkleiresonen (nytt regelverk fra 2008). Beregninger basert på foreliggende grunnundersøkelser gir ikke god nok beregnet sikkerhet i forhold til krav fra NVE. Det kan gjøres ytterligere kostbare grunnundersøkelser både i sjøen og på land, men man vet ikke om disse grunnundersøkelsene vil påvirke stabilitetsberegningene i positiv eller negativ retning sier Sjømark.